CONSTEL·LACIÓ DE CENTRES

En una metròpolis cada vegada més complexa l'articulació i caracterització de les centralitats resulta fonamental per l'organització i funcionament del conjunt. Parlar d'una metròpolis policèntrica permet organitzar el sistema com una constel·lació de centres interrelacionats i interdependents. No només es consideren els centres tradicionals simbòlics, sinó aquells on es concentra la gent per la seva bona accessibilitat en relació amb la mixtura d'activitats com equipaments, àrees productives i de consum i espais per a activitats de lleure.

  • On som?
    Les metròpolis són cada cop més extenses; és per això que la discussió sobre els espais centrals i les àrees de centralitat és tan important per a l'urbanisme contemporani.  Tradicionalment han estat espais simbòlics dins de l'imaginari col·lectiu, però també són espais on es troben els ciutadans, espais que concentren activitats i serveis.

    Però, com són els llocs on es concentra l'activitat urbana dins de la metròpolis? Segurament en trobarem molts: estacions intermodals, l'extensa dotació d'equipaments, espais lliures com els parcs i les platges, o les centralitats d'activitat econòmica; en definitiva, una diversitat de centres diferents que es distribueixen per la metròpolis. 
  • Cap a on anem?
    El PDU metropolità proposa consolidar una metròpolis articulada amb més activitats i barreja d'usos, més eficient i amb més identitats que es puguin reconèixer col·lectivament; una metròpolis amb molts centres diferents, amb espais centrals molt accessibles lligats als nodes de transport públic i amb programes que combinen innovació i creativitat. Com en una constel·lació de centres, caldrà reforçar el conjunt de centralitats, les de caràcter local i les metropolitanes, per interrelacionar les que siguin capaces d'articular i estructurar els diferents teixits urbans i espais oberts que formen el mosaic territorial.

REFORÇAR EL CARÀCTER POLICÈNTRIC DE L'ESTRUCTURA METROPOLITANA

MILLORAR LES CENTRALITATS EXISTENTS I PREVEURE NOVES ÀREES DE CENTRALITAT I INNOVACIÓ