METABOLISME URBÀ

La ciutat és l'hàbitat principal de l'espècie humana, és un espai físic però també funcional. En aquest ecosistema dinàmic, cal plantejar la circularitat del metabolisme urbà, els fluxos d'aliments, matèries primeres, energia, aigua, i persones en moviment reduint les emissions i els seus impactes negatius.

  • On som?
    Fins ara, molts aspectes del planejament urbà s'han treballat de manera sectorial i sense diàleg entre si. El metabolisme urbà és la mirada integradora que estudia la ciutat des dels fluxos de materials, d'energia i d'organismes en constant moviment i transformació que s'hi troben.

    Vivim en temps de transició cap a un model de funcionament urbà més sostenible. El consum de combustibles fòssils, el desenvolupament tecnològic i el creixement d'infraestructures de la mobilitat ens ha portat a uns models urbans amb forts impactes ambientals i consums energètics desproporcionats, que malmeten greument el territori i la salut de les persones. El metabolisme urbà entén la ciutat com un ecosistema dinàmic que inclou molts més sistemes. Des d'aquesta visió de conjunt, retorna l'ecologia i les lleis de la natura a les lògiques de l'urbanisme per construir la ciutat. 
  • Cap a on anem?
    Si bé l'urbanisme ha de servir perquè la gent visqui millor, cal que el planejament urbanístic del futur proposi les condicions necessàries per restaurar la infraestructura verda, minimitzar els impactes ambientals i afavorir un sistema resilient i adaptable al canvi climàtic.

    Cal un aprofitament més ben repartit dels recursos energètics davant de la generació centralitzada i les grans xarxes de transport d'energia. Cal cessar la linealitat dels processos urbans, aprofitant i valoritzant fluxos residuals de manera circular, renovable i reciclable. En definitiva, cal anar cap a un planejament amb una visió més transversal i adaptable que gestioni la complexitat del territori com a ecosistema de manera diferenciada segons la naturalesa de l'actuació i la seva escala d'aplicació. 

REPENSAR LA CIUTAT SEGONS LES LLEIS PRÒPIES DE L'ECOLOGIA

REORDENAR EL TERRITORI PER REDUIR ELS IMPACTES NEGATIUS

OPTIMITZAR L'APROFITAMENT DE RECURSOS I MILLORAR-NE L'EFICIÈNCIA