MOBILITAT SOSTENIBLE

La mobilitat de persones i mercaderies a la metròpolis ha augmentat en gran mesura en els darrers quaranta anys, avui en dia, a la metròpolis de Barcelona hi viuen 3,2 milions de persones i s'hi fan més de 10,2 milions de desplaçaments cada dia. Davant la realitat de l'efecte hivernacle, cal treballar vers una mobilitat sostenible que ajudi a reduir les externalitats com l'efecte illa de calor, la contaminació atmosfèrica i el soroll.

 • On som?
  La forma com vivim (l'urbanisme) i com ens movem (la mobilitat) estan interrelacionades: els efectes de l'una condicionen l'altra. Tot i així, l'urbanisme i la mobilitat són disciplines que tendeixen a planificar-se de manera independent. A l'edat mitjana les ciutats estaven pensades per anar a peu; durant el segle XIX, amb l'expansió de les ciutats, per anar en transport públic i en carruatge, i, més tard, en el segle XX el protagonisme ha estat un creixement més dispers planificat des de la lògica de l'automòbil i la implantació d'una extensa xarxa de vies i carreteres.

  Avui en dia, a la metròpolis de Barcelona hi viuen 3,2 milions de persones i s'hi fan més de 10,2 milions de desplaçaments cada dia. Juntament amb els de mercaderies, aquests desplaçaments representen més del 28% de les emissions de CO2 a Catalunya i, en conseqüència, tenen uns impactes que afecten greument la salut, el medi ambient, l'economia i l'equitat social. 

  Del desenvolupament de la ciutat n'ha derivat la dispersió urbana (la gent viu més lluny i més separats els uns dels altres), la fragmentació territorial dels barris i els espais oberts a causa de les infraestructures, un gran consum de recursos energètics i d'espai públic, i tot un seguit d'efectes nocius sobre la població (emissions, soroll, increment de temperatura, etc.) que afecten seriosament l‘habitabilitat urbana.
 • Cap a on anem?
  El PDU metropolità proposa consolidar una metròpolis més compacta, amb un model de proximitat que apropi les activitats a les persones i faci un consum racional dels recursos.

  Necessitem una xarxa d'infraestructures integrada en el seu entorn que restauri la connectivitat ecològica i recuperi l'habitabilitat de l'espai viari per a l'ús ciutadà i que garanteixi la mobilitat per a vianants i bicicletes. Volem una xarxa de transport públic col·lectiu que vertebri la metròpolis i que canalitzi bona part de la mobilitat que avui dia es fa en cotxe.

  Per tot això, serà necessari un planejament urbanístic ampli i transdisciplinari que integri les necessitats i prioritats que té la mobilitat i que sigui capaç de repensar les infraestructures i els modes de transport en coherència amb la manera com habitem la metròpolis, per poder trobar sinergies i reduir així els impactes negatius en el medi ambient i en la salut de les persones.  

GARANTIR UNA ACCESSIBILITAT DE PROXIMITAT EQUITATIVA PER A TOTS ELS CIUTADANS

INTEGRAR, VERTEBRAR I RECUPERAR L'ESPAI URBÀ PER AL CIUTADÀ

CARTOGRAFIES INTERACTIVES