TEIXITS RESIDENCIALS

El creixement urbà de la metròpolis té el seu origen en l'evolució d'un conjunt de viles i nuclis urbans que s'han desenvolupat en extensió i població, sobretot en els segles XIX i XX, i que actualment conformen el conjunt dels trenta-sis municipis metropolitans. En aquest territori urbanitzat heterogeni es poden identificar 14 tipologies de teixits residencials, àrees separades geogràficament però amb característiques i necessitats semblants.

  • On som?

    A la metròpolis de Barcelona hi viuen més de 3,2 milions de persones repartides en un milió i mig d'habitatges. Lluny de formar un teixit urbà uniforme, el parc d'habitatges metropolità està format per diferents tipologies que han anat conformant al llarg dels anys una ciutat diversa pel que fa a trames, densitats i espais, però també a necessitats i requeriments.

    Hi trobem tant formes urbanes pròpies de la ciutat compacta mediterrània —formada per edificis alineats a carrer— com teixits urbans en forma de polígons residencials o urbanitzacions disperses —nascuts principalment com a conseqüència de les onades migratòries arribades a partir dels anys quaranta del segle XX. 
  • Cap a on anem?
    La diversitat de teixits residencials (14 tipus) necessita una legislació urbanística pensada més per a la regeneració urbana i no tant per al creixement urbà, que neixi d'una reglamentació ad hoc que tingui en compte les preexistències i que permeti actuacions diferenciades segons el lloc.

    Primer caldrà centrar la mirada en la integració dels teixits residencials en tant que participen i es relacionen activament en conjunt del territori. Després, caldrà garantir l'equilibri d'oportunitats i la igualtat en les condicions de qualitat de vida a tot el territori, definint els criteris essencials per a la regeneració urbana i la rehabilitació arquitectònica, sobretot en àmbits vulnerables com són alguns polígons residencials i urbanitzacions disperses.  

MILLORAR LA INTEGRACIÓ DELS TEIXITS RESIDENCIALS EN EL CONTEXT AMBIENTAL I SOCIAL METROPOLITÀ

EQUILIBRAR ELS VALORS DELS TEIXITS RESIDENCIALS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS

Lector ISSUU