"Què pot fer l'urbanisme per tal que les condicions de residència s'ajustin millor"

Cal destacar la importància que té l'habitatge dins del marc d'un PDU, entenent aquest com l'eix troncal de residència. Es fa necessari considerar de manera evolutiva les projeccions sobre la població futura i com es distribueix en el territori i, per tant, les necessitats d'habitatge que se'n deriven en cadascun dels àmbits territorials en funció de la realitat demogràfica. Es tracta d'adaptar des del punt de vista de l'urbanisme què es pot fer per tal que les condicions futures d'allotjament de la població generin menys problemes de segregació, d'insuficiència d'oferta i problemes de mal allotjament.