"L'establiment de regles assegura l'èxit"

Esperem que aquest procés que ara estem iniciant pugui ser clau per dissenyar i proposar noves alternatives i solucions al marc legal vigent i noves tècniques i metodologies en el planejament. El protagonisme passa del creixement a la compactació, és a dir, consolidat el sòl urbà, es passa a les operacions de transformació. No són adequades les tècniques jurídiques pensades per les operacions de nova urbanització.

- Cal trobar i dissenyar nous instruments: repercutir en el valor immobiliari el valor de la qualitat ambiental, de l'accessibilitat als serveis i dels indicadors de valor "social".
- Cal partir de noves regles: actuacions integrals (pla/ projecte/finançament/actuació), l'administració com principal agent impulsor, tutelant i l'urbanista com agent dinamitzador, conciliador d'interessos contraposats.
- Cal reforçar i actualitzar figures com: l'obligació d'edificar i el registre de solars, el dret de retorn i el reallotjament.

Es tracta d'aportar decisivament elements de reequilibri social i ambiental i, en definitiva, de millora de la vida de les persones.