"Oportunitats d'extensió de recorreguts cívics entre zones urbanes"

Entre l'escala urbana i la regional, en el paisatge intermedi, suburbà, periurbà o rururbà, existeix una vialitat híbrida, vies interurbanes que no són ni autopistes ni carrers, ni de fet carreteres convencionals perquè tenen diferests graus d'urbanitat associades -trams de vorera o carrils bici o espais reservats per transport públic, multitud d'usos de diferent tipus confrontants. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, moltes de les antigues carreteres ofereixen avui oportunitats per prolongar recorreguts cívics entre zones urbanes. A partir d'una diagnosi sobre la situació actual a l'àmbit il.lustrada amb exemples, la ponència proposa un recorregut sobre els temes i aspectes clau pel projecte de la "vialitat intermèdia" que haurien de ser considerats en el marc del PDU, que es basen en les conclusions del Congrès sobre Vialitat Local i Territori organitzat per a la Diputació de Barcelona el 2008 (De les carreteres secundàries a la Xarxa Viària Intermèdia).