Avanç Pla Director Urbanístic Metropolità

Avanç Pla Director Urbanístic Metropolità
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

Una realitat tan complexa com l'àrea metropolitana de Barcelona requereix un planejament urbanístic eficaç i capaç de donar resposta a les necessitats actuals i futures. Reptes tan diversos com l'habitatge, el canvi climàtic, la globalització, la transició energètica o l'anhel de la gent de viure en un entorn millor obliguen a tenir una visió de conjunt i uns instruments de planejament que puguin conduir amb fermesa el canvi cap a un nou model de ciutat; alhora, però, han de ser instruments prou flexibles per atendre les demandes futures que ara no es poden preveure. Aquesta és la funció del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El març del 2019 el Consell Metropolità va aprovar el document d'Avanç del PDU, on s'aplega la feina feta durant els dos últims anys per la Direcció de Serveis d'Urbanisme, i també els treballs, taules de debat i actes de participació realitzats anteriorment. És el primer pas en la tramitació d'un pla que, un cop sotmès a informació pública, continuarà evolucionant pel que fa als continguts i incorporarà les aportacions dels diversos agents i de la ciutadania a fi de conformar la proposta per a l'aprovació inicial.
La publicació que teniu a les mans representa el colofó d'aquesta primera fase de redacció i recull, de manera sintètica i clara, el conjunt de materials que han servit per elaborar el document de l'Avanç. Alhora, culmina la sèrie de setze números de la col·lecció Quaderns PDU metropolità i constitueix un esforç de síntesi que vol ser una invitació a aprofundir en els materials que l'han precedit, tots disponibles al portal web del PDU metropolità urbanisme.amb.cat.