Teixits residencials Creixements en bloc

Quaderns PDU metropolità 12

Teixits residencials Creixements en bloc
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Amador Ferrer i Mireia Peris (coords.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

Una mica més de la quarta part de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona viu en edificacions aïllades plurifamiliars en alçària. Entre aquests teixits destaquen els polígons d'habitatge, en tant que són conjunts planificats principalment entre 1945 i 1975. Les anàlisis han permès aportar una nova mirada cap als polígons d'habitatge per plantejar –i recollir en les directrius urbanístiques– els tres principals reptes a què s'enfrontaran aquests teixits residencials en els propers anys: com superar les limitacions imposades pel perímetre fundacional, que els aïlla; quina és la seva capacitat de transformació física i funcional en termes de densitat, compacitat i diversitat; i com s'ha d'abordar la seva rehabilitació integral, tot entenent que es tracta d'un procés que s'ha de mantenir sostingut en el temps i que constituirà la principal estratègia de millora en el futur.
"Teixit residencials. Creixements en bloc" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor