Teixits residencials Urbanitzacions disperses

Quaderns PDU metropolità 11

Teixits residencials Urbanitzacions disperses
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Joan Barba, Marcela Balliano, Nicolau Maluquer i Ramon Sisó (coord.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

El fenomen de les urbanitzacions disperses estès per tot el territori metropolità ha deixat una empremta di¬fícil d'integrar en el conjunt dels nuclis urbans. Un dels principals reptes que cal assumir és el de transformar aquesta tipologia residencial dispersa cap a un model de ciutat de baixa densitat vinculada al territori. A banda de reconstruir els processos que van originar l'aparició i el posterior desenvolupament de les urbanit¬zacions, i d'analitzar-ne el context socioeconòmic, les directrius urbanístiques aborden els problemes actuals a través d'una visió transversal i a diferents escales. S'hi determinen aspectes relacionats amb la gestió, la refor¬mulació dels estàndards urbanístics i, en particular, el canvi de paradigma i de model cap a un que es basi en la capacitat d'autoabastament energètic o en la recerca d'una nova identitat que potenciï els espais oberts ca¬racterístics de les urbanitzacions.
"Teixit residencials. Urbanitzacions disperses" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor