"Els espais de centralitat són espais de sociabilitat intensa"

Les àrees de centralitat solen tenir unes característiques clarament definides: densitats raonables, mixtura d'usos, acumulació de funcions amb equipaments socials, espais lliures i accessibilitat. Són espais d'atracció i d'oportunitats per al mercat de treball i, per tant, es poden definir com a espais de sociabilitat intensa.

L'àrea metropolitana de Barcelona és un territori policèntric amb una heterogeneïtat de centres. En aquest sentit són rellevants tant els centres històrics, com les centralitats més contemporànies lligades a les noves dinàmiques metropolitanes, així com també els espais oberts. La manera d'abordar aquesta diversitat de centres des del planejament metropolità pot ser la gran aportació que aquest pot fer al nou urbanisme.

Un altre aspecte important per a aquestes noves relacions ciutadanes és la vinculació entre els centres, i per això cal apostar pel transport públic de primer ordre i reforçar les xarxes de vies i avingudes metropolitanes que uneixin aquesta constel·lació heterogènia de centres.