"Hem d'articular una ciutat de ciutats"

Cal un pla urbanístic que permeti regular la ciutat actual, organitzar el seu creixement i la seva transformació. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona es va fer, i molt bé, el 1947, però aquest Pla General Metropolità ha quedat obsolet, ja no respon a als reptes de la societat actual.

El nou pla director metropolità , té 3 reptes:
   • Desigualtat social
   • Com organitzar la mobilitat tant de persones com de mercaderies
   • Qualitat mediambiental
     I un quart repte en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es el d'aconseguir que un conjunt de nuclis urbans es puguin articular com una ciutat de ciutats, cal trencar amb la concepció de Barcelona i perifèria.

El procés de redacció del PDU té dues línies principals:
   1) L'articulació de diferents problemàtiques a partir de 8 temàtiques que s'engloben els 3 conjunts:
       a) Metabolisme urbà
       b) Espais residencials i cohesió social
       c) Espais i activitat econòmica
   2) Fer un procés de participació en diferents col·lectius, tant de tècnics i experts, com municipals, com organitzacions del teixit social i ciutadania.

En el cas de la ciutadania cal fer que arribi a tothom: associacions de veïns, sindicats, entitats culturals; i cal centrar-nos en els aspectes que afectin a cada col·lectiu, i també caldrà fer la participació a diferents nivells ja que cal que l'interlocutor conegui el tema urbanístic, i si no és el cas cal mirar de fer-ho arribar a tothom