Infraestructura verda metropolitana

Quaderns PDU metropolità 14

Infraestructura verda metropolitana
Author
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Enric Batlle, Antoni Farrero i Annalisa Giocoli (coords.)
Publisher
AMB
Editing
Book
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Languages
Catalan , Spanish , English

Summary

Al territori metropolità de Barcelona s'hi troben espais d'una gran riquesa ambiental i social, constituïts pels parcs naturals de Collserola, el Garraf i Ordal, la serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat, els espais fluvials de les conques del Llobregat i el Besòs, les rieres i les platges. Aquests espais es completen amb els carrers, les places i els parcs que formen part del teixit urbà de les ciutats. Tot el conjunt configura una infraestructura verda que proveeix la metròpolis d'una àmplia gama de béns i serveis culturals, per al lleure i per al benestar, als quals s'afegeixen els derivats de la capacitat de produir aliments i energia.
Un dels principals objectius serà aconseguir una metròpolis més accessible, saludable i, en definitiva, habitable; una metròpolis concebuda des de la xarxa dels espais oberts, invertint la mirada sobre el territori. La definició i el desenvolupament de la infraestructura verda ha d'ajudar a construir el nou paradigma de sostenibilitat ambiental metropolitana, on el desenvolupament social i econòmic garanteixi la biodiversitat i el funcionament dels processos ecològics, es maximitzin els serveis ecosistèmics i es regulin les pertorbacions. En definitiva una infraestructura verda que s'infiltri a les ciutats i les relligui al territori a través dels referents ambientals i culturals.
"Infraestructura verda metropolitana" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).