Metabolisme urbà

Quaderns PDU metropolità 16

Metabolisme urbà
Author
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Salvador Rueda i Jacob Cirera (coords.)
Publisher
AMB
Editing
Book
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Languages
Catalan , Spanish , English

Summary

El metabolisme urbà és el flux de materials i energia sobre el qual recolza el funcionament dels nuclis urbans. Els sistemes antròpics passen a ser un sistema més dins l'ecosistema que representa la metròpolis; uns sistemes que s'han nodrit en els últims segles de recursos amb un elevat potencial energètic i que han permès desenvolupar una tecnologia que ha generat grans transformacions i alteracions sobre el medi i els seus cicles, amb impactes a escala global. Tanmateix, els recursos energètics que sostenen aquests sistemes comencen a exhaurir-se. Ens trobem davant d'un canvi de paradigma, un període de transició que transformarà inevitablement la manera de planificar i gestionar les ciutats i d'entendre la seva relació amb el territori i els recursos que utilitza.
El document planteja la necessitat d'una mirada transversal dels fluxos metabòlics i la seva relació amb la regulació i l'ordenació territorial de les intensitats d'ús. Aquesta visió comporta trencar la lògica sectorial i entendre l'urbanisme com la base estructural de la idea global de la metròpolis, capaç de condicionar també la relació amb els sistemes i canals que en sostenen el funcionament. La metròpolis es concep, doncs, com un sistema de sistemes que cal ordenar per cercar un diàleg i una integració que faci que els processos i dinàmiques que s'hi desenvolupen siguin funcionals. En definitiva, es busca el repte finalista de viure millor consumint menys recursos i generant menys impactes, i per assolir-lo cal comprendre la funció i el servei de cadascun dels cicles metabòlics.
"Metabolisme urbà" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).