Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques

Josep Maria Carreras i Quilis

Agraïment i relleu en la direcció de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques

Aquest mes de març del 2021, Josep Maria Carreras i Quilis es jubila després d'una dilatada trajectòria de 40 anys de dedicació a l'urbanisme en l'àmbit de la funció pública. Deixa, per tant, la direcció de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, que serà assumida per Xavier Mariño Bermúdez, cap del Servei de Redacció del Pla Director des del 2015.

Des dels inicis dels anys vuitanta i al llarg de quasi dues dècades, Josep Maria Carreras va ocupar diferents càrrecs a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. L'any 2001 es va incorporar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a cap del Servei d'Informació Territorial i Coordinació Tècnica i la seva activitat en aquesta institució el va portar l'any 2008 a ser nomenat director dels Serveis d'Urbanisme de l'AMB, actualment Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, càrrec que ha exercit fins avui.

Durant aquesta extensa trajectòria professional ha dirigit més de trenta plans generals o normes subsidiàries; d'aquestes contribucions cal destacar, darrerament, el seu paper com a director del Pla director urbanístic metropolità, com a membre de la Comissió Redactora del PepNAT de la serra de Collserola o com a director i redactor de la MPPGM i revisió del Pla especial de protecció i millora a l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Paral·lelament, ha impulsat i participat en diverses publicacions relacionades amb la planificació i desenvolupament del territori metropolità de Barcelona, de les quals podem destacar Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona, Morfologia del territori metropolità o 50 anys de transformacions territorials 1956-2006. Àrea i regió metropolitana de Barcelona. Finalment, volem posar en relleu la seva inestimable col·laboració en el Consell de Redacció i en la generació de continguts dels diferents volums que componen la col·lecció «Quaderns PDU metropolità».

Amb voluntat divulgadora, ha aportat coneixement i ha contribuït a la seva difusió de manera extensa mitjançant nombroses conferències impartides en diferents congressos i seminaris nacionals i internacionals.

Des de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques volem agrair la seva dedicació, el seu lideratge i, molt especialment, la cura i l'estima que ha transmès a les persones que hem treballat al seu costat al llarg d'aquests anys.