Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona

Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona

Aprovació de l'informe

Dins del procés de tramitació del Pla director urbanístic metropolità, el passat 1 de juny es van reunir en convocatòria extraordinària els membres de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona. L'únic tema en l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'informe que, en compliment de l'article 25 de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta Comissió ha d'elaborar respecte al contingut de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità (que va ser aprovat el 26 de març de 2019 pel Consell Metropolità de l'AMB).

La sessió va constar de dues parts diferenciades. Inicialment, el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Xavier Mariño, va fer una breu presentació i explicació de l'Avanç del PDU. Posteriorment, el cap de Servei d'Estratègies territorials de la Generalitat de Catalunya, Ramon Ferragut, va llegir l'informe a la Comissió, que va ser comentat i debatut, i finalment se'n va aprovar la tramesa a l'AMB.