"El PDU ha de definir els sòls de polígons industrials i d'activitat econòmica que cal preservar"

Un dels principals reptes que ha d'afrontar el PDU en els polígons d'activitat econòmica és la  protecció del sòl industrial. Si considerem que dins del territori metropolità cal garantir els llocs de treball i cal garantir els espais productius, protegir aquests sòls és imprescindible.
Els sòls industrials són els únics sòls en que es poden produir certes activitats que no poden realitzar-se en el teixit residencial, essencials pel funcionament de la metròpolis.
Es demostra que cada vegada que perdem sòl industrial ja no el recuperem, com que el territori metropolità ja es troba quasi completament consolidat i no hi ha possibilitat de créixer el sòl industrial que perdem desapareix definitivament. Per tant és molt important que el PDU defineixi quins són els sòls de polígons industrials i polígons d'activitat econòmica que s'haurien de preservar.