"El Pla Director com a oportunitat per passar de la ciutat polinuclear a la ciutat policèntrica"

L'urbanisme actual planteja l'articulació de la metròpolis a través de les seves centralitats. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona és important entendre l'evolució i la diferenciació conceptual entre metròpolis polinuclear i metròpolis policèntrica.

El Pla director urbanístic és l'oportunitat de passar d'una metròpolis polinuclear amb 36 centres pertanyents als centres històrics de cada municipi, a una metròpolis policèntrica amb diferents centres interconnectats com si es tractés d'una constel·lació de centres més enllà de les municipalitats.

Als anys seixanta els centres es concebien com elements altament connectats amb la xarxa viària, com per exemple el Baricentro. Però per millorar l'articulació de la metròpolis futura, cal passar dels centres amb dependència de l'automòbil als centres accessibles amb transport públic.