"Els reptes més importants del PDU són socials, econòmics, metabòlics i de resiliència"

Estem en un territori que s' ha de transformar per adaptar-se als futurs canvis de població i de condicions ambientals com el canvi climàtic i el peakoil.

Els impactes de la mobilitat i els metabòlics s'han de traduir en el planejament urbanístic. Cal reforçar unes nodalitats en el territori properes al transport públic i cal considerar que s'hauràde renovar l'habitatge per adaptar-nos al canvi climàtic com les pluges extremes, l'estrès hídric i els dies tòrrics o trobar espais per ubicar energies fotovoltaiques.

Tenim estrès hídric 18%, per tan caldrà utilitzar aigua regenerada i en conseqüència caldrà pensar en tenir espais de recollida i punts per traslladar l'aigua regenerada o de millor qualitat segons les necessitats.

Per tenir política pública d'economia circular, necessitem espais de reserva d'equipamentsal voltant de centres econòmics per poder dinamitzar experiències d'economia circular.

Amb el canvi climàtic, s'ha vist que el 42% del CO2 va associat a la mobilitat. Si no fem restricció del vehicle privat no es podran complir amb les condicions ambientals requerides per l'acord de París. Ens cal afrontar uns conurbats que són els que generen més mobilitat, i fer restriccions de la mobilitat en els espais més congestionats, ja sigui amb peatges o pàrquings controlats. En aquest model, cal que el PDU reservi espais per situar aparcaments o park and rides als voltants de les estacions.

Per tal que el transport públic sigui competitiu, és essencial fer una reserva d'espais pel que fa on dormiran i talles dels trens , així com repensar l'estructura viaria per tenir més carril bus.