"La participació d'una extensa xarxa d'experts és un valor afegit del PDU"

El procés de redacció del Pla director urbanístic ha intentat ser un procés el més obert possible des del punt de vista participatiu i tècnic, intentant copsar tot el coneixement que hi ha més enllà de l'AMB, les altres administracions competents, el món professional expert en la matèria i el món acadèmic, per tenir una visió holística, transversal i el més integradora possible de tot el territori metropolità.

La participació d'aquesta extensa xarxa d'experts és un valor afegit del PDU i ha permès tractar aquells temes que són fonamentals i substancials per la planificació de la metròpolis, des de l'urbanisme metropolità i també amb una visió territorial.