Debat a l'àmbit del Barcelonès nord

La sessió s'estructurarà en tres apartats diferenciats: l'exposició del contingut del PDU, un espai de treball temàtic en grups reduïts i la presentació dels resultats obtinguts als diferents espais de treball.

Tipus: Debats ciutadans
Data: 21 de novembre de 2019
Lloc: Antiga fàbrica CACI, avinguda d'Eduard Maristany, 191
Municipi: Badalona
Àmbit: Nord

Municipis: Badalona, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana 
Coordinació i gestió: AMB (equip PDU, Oficina Tècnica de Gerència) i Paisaje Transversal
Dinamitzadors: Nusos Cooperativa i Cristina Poza
Comunicació i enregistrament: La Creativa 
Il·lustracions: Banda Bisagra

El procés de participació ciutadana de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu diferents activitats obertes a la ciutadania, tant digitals com presencials, amb l'objectiu de fer-ne difusió i recollir-ne percepcions i propostes.
 
 • Programa
  18.00 h Inauguració de l'exposició "Metròpolis de ciutats". Benvinguda a càrrec d'Alejandro Pastor, alcalde de l'Ajuntament de Badalona.

  18.10 h Intervenció a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  18.30 h Benvinguda i presentació de la sessió de debat ciutadà a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  18.40 h Presentació del PDU metropolità, a càrrec de Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director.

  18.50 h Taller per taules temàtiques amb la presència de tècnics de l'equip redactor del PDU metropolità i tècnics municipals. Les taules se centraran en les següents temàtiques: infraestructura verda, cohesió social i habitatge, mobilitat, cicle de matèria i energia i desenvolupament econòmic i social.

  20.00 h Presentació de les conclusions de les taules i plenari.

  20.30 h Tancament de la sessió a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.
 • Relat
  L'antiga fàbrica CACI de Badalona és l'equipament que acull l'exposició "Metròpolis de ciutats" i el debat ciutadà desenvolupat a l'àmbit metropolità Nord. És un magnífic edifici de maó de finals del segle XIX. Les sigles corresponen a la Compañía Auxiliar para el Comercio y la Industria i va ser una empresa del sector químic que produïa midó i sabó. El coco que utilitzaven per elaborar sabons va donar nom a platja on s'ubica.
  La jornada del 21 de novembre a la CACI de Badalona va començar amb la inauguració de l'exposició, a càrrec d'Alejandro Pastor, alcalde de Badalona, i de Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB. L'exposició però fa dies que està oberta al públic, amb gran afluència de ciutadans i ciutadanes, que hi van per lliure o amb visites guiades.
  A continuació es va donar pas al debat ciutadà, amb la participació de 91 persones - (67% d'homes i 33% de dones), - a més de personal tècnic de l'AMB i de tècnics municipals. Així doncs, més d'un centenar de persones es van trobar per debatre sobre l'Avanç del PDU metropolità.
  Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director, va exposar els principals continguts de l'Avanç del Pla, en va destacar els grans objectius i propòsits que responen a la voluntat de  treballar des del planejament per a un desenvolupament del territori sostenible i cohesionador, que doni resposta des de les mateixes capacitats del territori

  cartell


  Les taules temàtiques, seguint el mateix esquema que en els debats anteriors, van treballar sobre cinc eixos: infraestructura verda, cohesió social i habitatge, mobilitat, desenvolupament econòmic i social, i cicle de matèria i energia. Els ciutadans i ciutadanes van poder participar a la taula temàtica que els interessava més. La taula de mobilitat es va desdoblar per la gran afluència de participants.
  En primer lloc, amb materials de suport com mapes i plànols, el personal tècnica de l'AMB i tècnica municipals van explicar, de manera breu, la temàtica en qüestió al voltant de la taula. El debat entre els participants es va desenvolupar a partir de tres elements: acords, què cal revisar i propostes. El taller de participació per taules va tenir una durada de més d'una hora.

  info


  Després, en la sessió plenària, posterior a les taules temàtiques, els portaveus de cad taula van exposar les principals idees força de cada grup. Més enllà de les conclusions exposades en en la sessió plenària, totes les valoracions i propostes que es treballen en les taules es recullen i se sistematitza la informació, que passa a formar part de la memòria del procés de participació de l'Avanç del PDU metropolità.
  Xavier Mariño va tancar la jornada amb l'agraïment als participants.


  Què s'ha dit en cada taula temàtica? Aquí se'n recullen les principals idees:
  • Taula d'infraestructura verda
   Els participants en la taula temàtica d'infraestructura verda van mostrar preocupació per la contaminació acumulada en el subsòl i la contaminació de l'aire com a conseqüència de l'acció industrial concentrada en aquesta zona del territori. Van mostrar alguns gràfics i van defensar la prioritat de tractar aquesta qüestió des d'un àmbit territorial i no purament local.
   Pel que fa a les zones verdes, es va evidenciar la necessitat de cuidar-ne la qualitat. Es va demanar la preservació de zones amenaçades per projectes urbanístics (com en el cas de Ca l'Enric o el parc de Can Solei i Ca l'Arnús), així com la intervenció en les zones de marge o de vora entre municipis, zones que estan degradades i que cal assegurar-se que esdevinguin zones verdes funcionals. 
   Es proposa que el PDU metropolità consideri com a infraestructura verda potencial tota la superfície metropolitana, en el sentit que el sòl edificat també ha d'incloure espais verds i que s'han d'alliberar els teixits obsolets, a mitjà i llarg termini.  Des d'aquesta visió integral, també es planteja que el PDU metropolità inclogui la conservació del fons marí.
   Perquè el PDU metropolità sigui efectiu, des de la taula s'ha posat de manifest la necessitat de coordinació entre entitats i institucions de tots els nivells, de finançament, de flexibilitat en el temps ajustant paràmetres i de determinar en quin moment el PDU serà regulador. 

   verda
  • Taula de cohesió social
   Els participants han fet una valoració de la problemàtica de l'habitatge en algunes zones i han demanat una diagnosi prèvia i la identificació per part del PDU metropolità dels barris, on caldria fer una inversió pública important per tal de substituir, renovar o rehabilitar els habitatges que ho requereixin. Aquestes intervencions han de garantir un acompanyament i suport a les comunitats de veïns. D'altra banda, es demana habitatge de protecció oficial de lloguer, i no de venda, per poder disposar de parc públic d'habitatge, així com desenvolupar noves fórmules que ajudin a resoldre el problema residencial, com la cessió d'ús.
   Amb l'objectiu de treballar per la cohesió social, el PDU hauria d'establir i blindar uns estàndards d'equipaments i espais lliures. L'esponjament d'alguns barris, assegurar zones verdes, places i equipaments, així com el petit comerç, són elements de cohesió social. Els espais existents en desús són una bona oportunitat per oferir serveis innovadors, equipaments, etc.
   També s'ha de promoure una mobilitat sostenible des de les zones rurals cap a l'àrea metropolitana, mitjançant zones d'aparcament exterior ben comunicades amb el transport públic. Cal desenvolupar una millora del transport públic de proximitat.
   Existeixen grans infraestructures que generen barreres socials, aïllen i desconnecten. En aquest sentit cal buscar-hi solucions (com el soterrament o altres mesures que resolguin la connectivitat). 
   Finalment, en 'aquesta taula s'ha defensat que el PDU tingui visió metropolitana i que identifiqui intervencions estructurals més enllà de l'àmbit local, per tal de cercar el diàleg i el consens entre municipis. També és necessària una perspectiva multicultural en totes les intervencions. 

   cohesocio
  • Taula de mobilitat
   En la taula de mobilitat s'ha valorat que el PDU metropolità tingui la voluntat de prioritzar el transport públic, pacificar les vies urbanes i reduir l'ús del vehicle privat, amb l'objectiu d'aconseguir una mobilitat més sostenible i minimitzart l'impacte ambiental a l'àrea metropolitana.
   El transport públic ha de garantir l'accessibilitat a tots els barris i els territoris a través d'una bona planificació de la xarxa d'autobusos urbans i interurbans, posant especial interès en l'accessibilitat a equipaments com hospitals, zones verdes i àrees comercials.
   Es demana una adequació, adaptació i bon manteniment de les vies urbanes i sobretot interurbanes que afavoreixi la mobilitat sostenible, activa i segura per als seus diferents usos (oci, esport...). En aquesta mateixa línia de la mobilitat sostenible, es proposa reforçar la xarxa de carrils bici des d'una perspectiva integral: dotació de nous carrils i adequació dels existents per garantir la convivència d'usos a la via, interconnexió de la xarxa de carrils bici urbans i de la xarxa interurbana, que connectin les urbs amb les zones verdes promovent-ne l'accessibilitat. Els carrils bici haurien de tenir continuïtat i connectar els municipis metropolitans de l'àmbit Nord.
   Els assistents a la taula consideren que cal debatre sobre les actuacions en les  grans infraestructures, com la carretera C-31, les línies L1 i  L2 de metro, i l'R1 de ferrocarril. Es perceben com a actuacions prioritàries el soterrament de l'R1, l'adequació de la C31 (desdoblaments, soterrament,...) i la extensió de la L2 i L1. Es defensa que, malgrat la gran inversió que requereixen aquestes actuacions, donarien resposta a la necessitat d'interconnexió del territori a través de vies que permetin  la mobilitat sostenible, activa i segura, així com una xarxa de transport públic que faci accessible el territori.

   En aquest mateix sentit, es recull el desdoblament de la línia ferroviària del Maresme, amb la proposta concreta de construir una línia de tren paral·lela a l'autopista C-31 i convertir la línia de la costa actual en una via verda. 

   mob
  • Taula del cicle de matèria i energia
   Es va manifestar la preocupació pels abocaments al mar i les pudors i per això es proposa millorar les infraestructures de sanejament dels municipis. Cal ser més eficient pel que fa al cicle de l'aigua, introduir sistemes de separació de les aigües pluvials i residuals a les noves construccions, regular la construcció dels dipòsits d'aigües pluvials necessàries i tenir en compte la permeabilització dels sòls.
   Una altra preocupació és la qualitat de l'aire i la contaminació. En el cas de la incineració de residus, caldria aportar-hi dades i mesures i millorar-les. Una altra proposta per reduir la contaminació provocada per l'emissió de gasos pot la ser incorporació de peatges al centre de les ciutats.  Pel que fa a la contaminació dels sòls provocada per l'activitat industrial, es demana garantir-ne la descontaminació abans de destinar-los a nous usos. 

   matener
  • Taula de desenvolupament econòmic i social
   Des del grup de desenvolupament socioeconòmic s'ha valorat la necessitat de reserva de sòl productiu però en un sentit ampli i no només industrial, o dit d'una altra manera, passar de sòl industrial a àrees d'activitat econòmica: noves activitats, impuls de nous projectes pilots, noves professions,...
   Pensant en el desenvolupament del territori, segons els participants de la taula, cal posar la mirada en Can Ruti, com a centre metropolità, i aconseguir passar de l'oposició que genera actualment a valorar el potencial que té. Es proposa més integració amb el teixit urbà i potenciar-ne la diversitat de llocs de treball i de coneixement. També cal mirar Montigalà, així com les àrees d'activitat en corredor, des del punt de vista de la mobilitat per tal de poder accedir a peu o en transport públic.
   En un altre nivell, preocupa la centralitat de Barcelona, que sovint provoca que aquest àmbit de territori sigui de pas amb la gran barrera que suposa l'autopista. Es proposa invertir la mirada i obrir i teixir aquest territori cap al Maresme. La serralada de Marina és un element clau en aquesta zona i ha de veure's representada amb més força dins del PDU.
   La barreja dels usos en les ciutats és una altra qüestió que s'ha tractat en la taula: cal entendre el sòl residencial, productiu i de serveis i equipaments com un tot. Alhora, això comporta un repte: els problemes de mobilitat interna que ocasiona un model d'aquestes característiques, que vol apropar l'habitatge, la feina i els serveis.
   Una de les mesures que es consideren importants és enfortir  i reforçar l'organització social, i per tant la capacitat de proposta d'entitats, associacions i col·lectius. Així també cal lideratge polític per impulsar projectes més enllà del que és purament local. 

   socioeco
 • Materials relacionats