ÀREES ESPECIALITZADES D'ACTIVITAT ECONÒMICA

El 15% del sòl ocupat de l'AMB correspon a teixits productius consolidats. La forma de l'activitat econòmica que s'estén per tot el territori metropolità és diversa i complexa i és un element clau en la configuració del paisatge urbà que percebem els ciutadans. A més, la importància creixent de les activitats logístiques dels darrers anys ha provocat una demanda d'espais grans i ben connectats amb la resta del territori i, en conseqüència, que els nous magatzems receptors i distribuïdors de mercaderies tendeixin a desplaçar els espais relacionats amb l'activitat industrial.

  • On som?

    Durant els darrers 50 anys s'ha quadruplicat la superfície de sòl industrial. Es tracta d'un creixement que ha permès a la indústria satisfer les seves demandes d'espai i accessibilitat i ha fet possible que els nuclis urbans s'alliberessin d'unes activitats no sempre compatibles amb els usos residencials. Mig segle més tard, algunes d'aquestes àrees, originalment perifèriques, han reconvertit els seus usos i com a conseqüència del creixement urbà i s'han acabat integrant en les trames residencials; d'altres, però, han mantingut la seva activitat amb dificultats per ser competitives en unes àrees que han quedat obsoletes.
    Com a conseqüència d'aquesta evolució, moltes d'aquestes activitats han buscat nous emplaçaments amb més espai disponible i més connectivitat amb les principals xarxes d'infraestructures. S'ha iniciat així un procés constant de deslocalització que ha culminat en el sorgiment d'àrees especialitzades i segregades de les trames urbanes. D'aquesta manera, la segregació d'usos industrials promoguda per preservar l'habitabilitat de les àrees urbanes acaba donant com a resultat que la ciutat es buidi progressivament de les activitats que li atorguen el seu caràcter urbà.
  • Cap a on anem?
    En un temps protagonitzat pel coneixement i la tecnologia, l'activitat econòmica necessita espais on innovar, produir, emprendre i formar-se per generar riquesa i coneixement. Aquest model requereix uns espais capaços de satisfer les seves necessitats competitives, que puguin incrementar la productivitat, el valor afegit i la qualitat de les activitats productives i els serveis, però, al mateix temps, que s'integrin ambientalment i socialment en el territori.

    Ara és el temps de regenerar els teixits industrials per millorar-ne la competitivitat i readaptar les noves formes d'activitat econòmica al seu entorn urbà. Cal estudiar el rol estratègic de les àrees especialitzades, sovint segregades de les trames urbanes, per detectar les que es poden integrar en els teixits urbans i situar noves activitats productives com a complementàries d'altres activitats urbanes. 

INTEGRAR LES ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL SEU ENTORN URBÀ I AMBIENTAL

MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA