INFRAESTRUCTURA VERDA

El territori metropolità està constituït per espais de gran riquesa ambiental i social, com els parcs naturals de Collserola, el Garraf-Ordal, la Serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat, els espais fluvials de les conques del Llobregat i del Besòs, les rieres i les platges. Aquest conjunt es completa amb els espais verds de naturalesa més urbana, com són els carrers, les places i els parcs que formen part del teixit urbà. Tots ells configuren la infraestructura verda i blava de la metròpolis amb una gran riquesa ecològica i paisatgística amb més de 60 hàbitats diferents i on viuen més de 5.300 espècies.

  • On som?
    Els 636 km² que formen el territori metropolità estan ocupats per un gran nombre d'assentaments urbans de tot tipus i per una densa xarxa d'infraestructures i serveis. No obstant això, en aquest territori densament ocupat encara hi ha un sistema d'espais oberts que ocupa més del 52% de la superfície total, plens de valors ambientals, productius i socials que beneficien tots els ciutadans.

    Es tracta d'una infraestructura verda molt diversa que té un paper molt important en el futur de la nostra metròpolis, amenaçada per l'homogeneïtzació del paisatge mediterrani, la fragmentació dels espais oberts i les pertorbacions derivades de certes activitats urbanes. 
  • Cap a on anem?

    Invertir la mirada davant del territori, fixant-se primer en la infraestructura verda com una xarxa ambiental i social estratègicament planificada, que estructura i dona qualitat de vida a la metròpolis; una infraestructura que fusiona natura, espai públic i ciutat de tal manera que els espais oberts s'infiltrin a la ciutat i es relliguin a través d'un espai públic regenerat amb noves qualitats ambientals i ecològiques.

RECONÈIXER I PLANIFICAR LA INFRAESTRUCTURA VERDA COM A SISTEMA UNITARI I VERTEBRADOR DE LA METRÒPOLIS

APROPAR ELS VALOR ECOLÒGICS, SOCIALS I PRODUCTIUS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA A LES PERSONES