"L'urbanisme metropolità ha d'ajudar en el desenvolupament i la transformació urbana d'avui."

EL PDU metropolità té com objectiu actualitzar el PGM 1976 vigent, que en el seu moment i amb una pràctica urbanística avançada, "donava sortida i solució a totes les escales" del territori. Caldrà doncs, trobar el contingut precís del PDU metropolità en aquest espai "entre escales".

Les ciutats i sobretot les metròpolis són obertes i relacionades entre si i els espais "urbanitzats" són moltes vegades discontinus i per tant, funcionen i interactuen en xarxa. En aquest sentit cal seleccionar bé els indrets on l'activitat humana és prioritària, per aconseguir situacions més harmòniques amb el territori.

Disposem de tècniques per comprovar i entendre la complexitat, però el Pla com a instrument complex, ha de ser alhora comprensible, i la seva implementació, controlada i transparent. Tanmateix ha de contenir estratègies i escenaris que permetin entendre uns resultats no assolits encara intentant oferir "possibilitats d'acció" dins un marc raonable.

El PDU metropolità sembla que ha de ser un "marc" capaç de guiar el futur del sistema metropolità, que és incert i canviant, permetent desenvolupar moltes accions, d'ordre i d'escala diferents, que no es poden definir a priori.