"Plans i projectes de concentracions urbanes amb qualitat renovada"

Davant l'incessant creixement extensiu que en les darreres dècades s'ha produït en la nostra metròpoli i conseqüentment amb un excessiu consum del sòl, sovint, amb escassa urbanitat, ens porta a reflexionar sobre els plans i projectes amb una conscient reorientació.
D'altra banda, la reiteració de tan grans concentracions urbanes permet constatar la presència en elles de certs factors, d'algunes qualitats i elements propis de la urbanització que es manifesten de manera diferent, amb qualitat renovada o amb un sistema de dependències més ampli.
A més, la mobilitat obligada de la població activa implica millorar el transport públic i a incentivar-ne la seva utilització amb noves estratègies per tal de minimitzar cada vegada més el vehicle privat i el consum energètic. En aquest sentit, les noves estacions de transport i els centres d'intermodalitat poden ser nous "llocs" centrals o cantonades de la metròpoli i, això ens ha de permetre repensar les ciutats que la integren com una màquina en la qual cadascuna de les entitats urbanes pugui esdevenir una peça clau del seu engranatge i funcionament.