ASSENTAMENTS URBANS

A partir d'una lectura de diferents aspectes de la ciutat construïda metropolitana, es proposa regular els assentaments urbans atenent a les diferents realitats detectades, perseguint millorar el confort i l'eficiència, tant per la població resident com treballadora.

Assentaments urbans
A partir dels reptes i objectius que s'han pogut detectar a la diagnosi, es desperten noves necessitats a afrontar. Els propòsits pivoten al voltant de dos paradigmes: d'una banda en la rehabilitació enfront de l'expansió, on s'accentua el caràcter finit del sòl i la seva consideració com a bé escàs i preuat; de l'altra, en la promoció de l'eficiència de la ciutat existent, posant l'atenció en l'habitabilitat de l'entorn urbà i la competitivitat dels espais d'activitat.

L'atenció a la realitat construïda pren, doncs, un protagonisme primordial, i el primer que aborda la proposta és la identificació i la contextualització que condicionarà la regulació dels teixits residencials i d'activitat econòmica. En aquest sentit, es fa una lectura i un reconeixement dels teixits existents des de diferents òptiques: la morfologia, la funció, la localització relativa i el rol metropolità.

Aquests quatre components de partida defineixen la realitat urbanística dels assentaments, i aquesta realitat condiciona les decisions que s'hauran de prendre respecte als dos components clau dels assentaments: la relació proporcionada entre forma – usos de la ciutat; i els nivells mínims de dotacions socioambientals.

LECTURA I RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA

REGULAR PER MILLORAR L'HABITABILITAT I LA COMPETITIVITAT

Mapa indicatiu

Propòsits que l'Avanç del PDU presenta respecte als assentaments urbans.
Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.03 Assentaments Urbans", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.