MOSAIC AGROFORESTAL

Està format pel conjunt d'espais forestals i conreus que combinen dues característiques de gran interès ambiental i social: són formacions amb un alt nivell de qualitat en termes de biodiversitat i garanteixen la funcionalitat i la regulació dels cicles naturals. Amb el propòsit de preservar aquest espai, i potenciar la seva capacitat per aportar serveis ecosistèmics, el PDU establirà com a àmbit de regulació urbanística directa el conjunt d'aquests espais.

Mosaic agroforestal
L'espai agroforestal té un paper cabdal en el manteniment de la biodiversitat, la regulació del cicle de l'aigua, la mitigació i l'adaptació als efectes del canvi climàtic, la prevenció dels riscos naturals i l'aprovisionament d'aliments de proximitat.

Està format per espais que cal protegir, ja sigui amb protecció especial o preventiva, i comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable. Dins d'aquest marc, el PDU en concretarà els límits tot garantint la protecció dels espais amb valor natural, la connectivitat ecològica en els àmbits més crítics i el manteniment d'un paisatge productiu.

Els àmbits del mosaic agroforestal

Augmentar la complexitat del paisatge afavorint l'activitat agrària i la gestió de l'espai forestal, garantint al mateix temps la funcionalitat ecològica i l'aprofitament dels recursos propis del territori.

MAPA INDICATIU

Propòsits que l'Avanç del PDU presenta respecte al mosaic agroforestal.
Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol  "P.02 Mosaic Agroforestal", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.