La Infraestructura verda, a debat

Sant Vicenç dels Horts acull el primer taller de treball amb els agents del territori. La societat civil, el sector privat, el sector públic i els centres de recerca posen en comú les seves visions sobre el paper de la infraestructura verda al PDU.

Tipus: Taller amb associacions, grups d'interès i operadors
Data: 17-09-19
Lloc: Equipament municipal Can Comamala
Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Coorganitzador: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
  • Programa
    9.30 h Recepció i benvinguda activa

    PRIMERA PART. INFORMACIÓ

    10.00 h Benvinguda i introducció: Què és el PDU metropolità? En quin moment ens trobem (Avanç del Pla)? A càrrec de Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic de l'AMB.

    10.15 h Presentació de la jornada: La Infraestructura verda al PDU metropolità. A càrrec d'Annalisa Giocoli, arquitecta, i Jacob Cirera, ambientòleg, ambdós de l'equip de redacció del Pla.

    10.45 h Explicació del desenvolupament de la sessió, a càrrec de l'equip del PEMB.

    10.50 h Quin grau de coneixement tinc del PDU?

    SEGONA PART. TREBALL EN GRUPS HETEROGENIS-ALEATORIS

    11.00 h Primera dinàmica sobre tendències globals i locals del sector:
    • Treball en grup: 30 minuts
    • Posada en comú - dinàmica museu: 10 minuts

    TRANSICIÓ

    11.40 h Pausa - cafè

    TERCERA PART. TREBALL EN GRUPS HOMOGENIS - DETERMINATS

    12.00 h Segona dinàmica sobre les necessitats concretes i les oportunitats i incerteses de cara al PDU.
    • Treball en grup: 30 minuts
    • Posada en comú: 20-30 minuts

    TANCAMENT

    13.00 h Tancament, propers passos i agraïments. Espai per al torn obert de paraula, a càrrec de l'equip del PEMB i del PDU metropolità

    13.10 h Finalització
  • Relat
    El dia 17 de setembre, a l'equipament Can Comamala de Sant Vicenç dels Horts, vam iniciar les sessions dirigides a associacions, entitats i grups d'interès de l'anomenada quàdruple hèlix, que són: agents públics, agents privats, centres de recerca i col·legis professionals/tercer sector. Aquestes sessions es duran a terme durant aquesta tardor en el marc del procés participatiu i les organitzaran entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

    El primer dels tallers ha estat en relació amb la infraestructura verda, i hi han assistit 26 persones en representació de 18 entitats relacionades de manera directa o indirecta amb l'urbanisme i que, com que són proveïdors o receptors de serveis al territori, han de treballar sota els paràmetres de la planificació urbanística.

    Durant aquesta sessió s'ha exposat el contingut de l'Avanç del PDU metropolità (objectius, diagnosi i propòsits) des d'una visió general, a càrrec de Xavier Mariño (cap del Servei de Redacció del Pla), i des de la perspectiva concreta de la infraestructura verda, a càrrec de Jacob Cirera i Annalisa Giocoli.

    A més, s'han recollit les aportacions dels assistents a través de dues dinàmiques de treball. La primera pel que fa a reptes i oportunitats al planejament metropolità en relació amb les tendències globals i locals, i la segona tenia a veure amb les demandes, necessitats específiques i incerteses des dels diferents àmbits que conformen l'hèlix.

    Quant als reptes i oportunitats més comentats en les diferents taules de treball, van destacar les dificultats per afavorir una connectivitat ecològica i social del territori, l'optimització dels serveis ecosistèmics, com l'abordatge del tema turístic, el canvi cap a una economia circular i l'adaptació al canvi climàtic.

    Igualment, es va posar èmfasi en la necessitat de tractar la infraestructura verda com una base on es despleguen la resta dels àmbits, així com la manera com encaixa amb la resta de Catalunya. A més, s'apuntava el valor d'alguns reptes com la recuperació dels espais degradats, la garantia de protecció i manteniment de la xarxa hídrica, la promoció del desenvolupament de serveis ecosistèmics o la definició qualitativa i quantitativa del verd.

    D'altra banda, van sorgir aspectes com una regulació clara dels usos no permesos, una desclassificació de sòl en cas necessari, un estudi de la compatibilitat d'usos, una regulació específica que respecti les característiques de cada àmbit, definir amb claredat les determinacions del PDU que siguin d'aplicació directa, definir instruments per a la gestió activa de la infraestructura verda (restauració dels espais, gestió agroforestal...), o un glossari de conceptes.

    Finalment, es van expressar obertament les incerteses en relació amb la rendibilitat econòmica de les operacions que pugui plantejar el Pla, com pel que fa al potencial de circularitat del territori.
  • Materials relacionats