REPTES I OPORTUNITATS

Quins reptes i quines oportunitats es desprenen de l'anàlisi dels diversos espais, agents i fluxos que conformen la metròpolis? El funcionament d'aquest sistema s'explica a través de 6 àrees temàtiques, les quals es relacionen entre si de forma complexa.

Reptes i oportunitats
 • Infraestructura verda

  Quins reptes han d'afrontar els espais que configuren la infraestructura verda de la metròpolis? Quines estratègies es poden establir per aconseguir un territori menys vulnerable als efectes derivats de la crisi climàtica?

 • Cicles de matèria i energia

  En un context de canvi climàtic, quins són els principals condicionants ambientals i ecosistèmics que ha d'afrontar el metabolisme metropolità?

 • Desenvolupament social i econòmic

  Quines són i on es desenvolupen les principals activitats econòmiques de l'àrea metropolitana? Què provoca la distribució d'usos i l'especialització del territori? Com es desenvolupen les noves formes d'economia?

 • Cohesió social i habitatge

  Com són els barris i les ciutats de la metròpolis? Com és i de quina manera hi viu la població? Des de l'urbanisme, com es poden combatre les desigualtats socials?

 • Mobilitat i infraestructures del transport

  Quins són els reptes de la mobilitat que cal afrontar? Què es pot fer per afrontar-los des de l'urbanisme? Com proposa enfocar el PDU la mobilitat a escala regional, metropolitana i local?

 • Marc regulador i governança metropolitana

  Quina és la naturalesa del PDU? Com encaixa en la legislació urbanística vigent? Quin ha de ser el seu nivell de regulació?