PDU metropolità

El PDU metropolità estableix el marc reglamentari i les directrius pel planejament urbanístic metropolità del 2050 amb l’objectiu de potenciar els valors naturals del territori metropolità, millorar les nostres ciutats i fomentar una mobilitat activa i sostenible.

El planejament urbanístic metropolità del PDUM planteja tres grans reptes: L’articulació territorial d’un model de mobilitat sostenible, que ha de garantir tant l’accessibilitat exterior de l’àrea metropolitana com a mobilitat entre municipis. La transició ecològica, de la infraestructura verda i les seves relacions metabòliques i també la incidència de la ciutat i les infraestructures en l’escenari de canvi climàtic. I per últim, l’habitabilitat i la competitivitat dels espais on vivim i on treballem, l’accés a l’habitatge i a dotacions d’espais verds i equipaments, la qualitat de l’espai públic, i la qualitat dels entorns dels teixits productius. Per tal d’afrontar aquests reptes, el PDUM estructura les seves propostes a partir de sis eixos bàsics d’actuació