PROPÒSITS

El PDU ha fixat un context i ha realitzat una diagnosi del territori metropolità, de la qual se'n desprenen uns reptes que el planejament ha d'abordar en funció dels objectius generals i la seva capacitat d'actuació. Un cop feta la valoració i la tria final de les diverses alternatives, el PDU pot enfocar els reptes plantejats i acabar de perfilar les seves propostes. La proposta d'avanç s'estructura en quatre apartats: els elements estructurants, el mosaic agroforestal, els assentaments urbans i els àmbits d'actuació.

 • ESTRUCTURA METROPOLITANA

  La suma de l'estructura ecològica, l'estructura social i urbana, i les xarxes i infraestructures, dibuixen la morfologia principal de la metròpolis.

 • MOSAIC AGROFORESTAL

  L'espai agroforestal representa el 55% de la superfície de l'àrea metropolitana i té un paper cabdal en el marc d'un desenvolupament sostenible i resilient.

 • ASSENTAMENTS URBANS

  La regulació dels assentaments urbans des d'òptiques diverses, es necessària per millorar les condicions de viure (l'habitabilitat) i de produir (la competitivitat) en els teixits existents a la metròpolis.

 • ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ

  Una mirada específica a uns àmbits on, per la seva singularitat o oportunitat, el PDU proposa actuar per reforçar el seu model metropolità.