Debat a l'àmbit de Barcelona

Aquest setembre han començat els debats ciutadans programats per la tardor. Són sessions en què es convida la ciutadania a conèixer millor què és i què proposa el PDU metropolità, i a participar en el debat de com ha de ser el territori que volem. Per apropar la participació als ciutadans dels diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'han creat cinc àmbits territorials que apleguen el conjunt dels 36 municipis que en formen part.

Tipus: Debats ciutadans
Data: 30 de gener de 2020
Lloc: Nau Bostik (carrer de Ferran Turné, 1-11)
Municipi: Barcelona
Àmbit: Barcelona

Coordinació i gestió: AMB (
Equip PDU i Oficina Tècnica de Gerència) i Paisaje transversal
Dinamitzadors: Nusos Cooperativa i Cristina Poza
Comunicació i enregistrament: La Creativa

Il·lustracions: Banda BisagraEl procés de participació ciutadana de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu diferents activitats obertes a la ciutadania, tant digitals com presencials, amb l'objectiu de fer-ne difusió i recollir-ne percepcions i propostes.

El passat 30 de gener a Barcelona es va tancar el procés de participació ciutadana amb el darrer debat ciutadà. Els quatre debats anteriors han tingut lloc a Sant Feliu de Llobregat (àmbit Vall Baixa i Ordal), el Prat de Llobregat (àmbit Delta de Llobregat i Continu Urbà), Cerdanyola del Vallès (àmbit Vallès) i Badalona (àmbit Nord) i han coincidit també amb l'exposició "Metròpolis de ciutats".
El debat ciutadà de Barcelona, d'acord amb la sol·licitud de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), s'ha desenvolupat en dues jornades. La primera, el dia 9 de desembre, amb un caràcter informatiu i formatiu sobre els continguts del PDU, i el 30 de gener on s'han debatut les opcions i propostes de les cinc temàtiques de l'Avanç del PDU. 
 • Programa
  17.45 h  Acollida
  18.00 h  Benvinguda i presentació de la jornada
  Benvinguda a càrrec de Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Intervenció a càrrec de  Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  18.15 h  Presentació dels resultats de la jornada anterior i explicació de la dinàmica de la sessió

  18.30 h  Taller participatiu per taules temàtiques
  • Infraestructura verda
  • Mobilitat
  • Cohesió social i habitatge
  • Desenvolupament econòmic i social
  • Cicle de matèria i energia
  1a ronda 60 minuts
  • Explicació de la temàtica a càrrec dels tècnics del Servei de Redacció del PDU metropolità
  • Recollida d'aportacions
  • Identificació i priorització dels elements que cal revisar i de les propostes de millora de la temàtica
  2a ronda 45 minuts
  • Explicació de la temàtica a càrrec dels tècnics del Servei de Redacció del PDU metropolità
  • Presentació dels elements que cal revisar i de les propostes de millora de la ronda anterior
  • Recollida d'aportacions
  • Elaboració i validació dels elements que cal revisar i de les propostes de millora de la temàtica

  20.00 h  Sessió plenària

  20.30 h  Tancament
  A càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
 • Relat

  Les dues sessions del debat del PDU metropolità a Barcelona, i coincidint amb l'exposició "Metròpolis de ciutats", s'han desenvolupat a la Nau Bostik, una antiga fàbrica ubicada a la Sagrera que actualment és un espai de trobada i creació artística autogestionat.
  Els objectius de les jornades de participació són difondre els continguts generals de l'Avanç del PDU metropolità, aprofundir en els propòsits dels diferents temes, reflexionar, debatre i prioritzar els principals reptes metropolitans, i fer aportacions sobre les temàtiques que preveu el Pla.
  La sessió del 30 de gener ha començat amb les intervencions de Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, i de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.
  Infografia assistència

  A continuació, Paisaje Transversal, equip que coordina els debats ciutadans juntament amb l'equip del PDU de l'AMB, ha exposat les principals conclusions de la jornada anterior celebrada el 9 de desembre, a través del seu relatograma.

  Relatograma
  • INFRAESTRUCTURA VERDA I CICLES DE MATÈRIA I ENERGIA
   En aquesta taula s'ha demanat la transparència del PDU metropolità amb relació als límits del creixement, amb l'objectiu de trencar inèrcies i poder encarar els reptes comuns mediambientals que té el territori. Així, també s'ha posat en valor la circularitat de la matèria i els recursos, a través d'una economia diversificada i de proximitat dins la mateixa ciutat.
   Es detecten problemes de subministraments que existeixen en barris o zones urbanes disperses i alhora es demana visualitzar la feina que fan els veïns i veïnes d'aquests barris.
   El litoral és un altre àmbit que ha estat present en el debat i es demana que s'incorpori al PDU metropolità des d'una visió resilient, i que es prenguin mesures per tal de mitigar i fer front al canvi climàtic.
   Els horts urbans es poden considerar punts productius de proximitat, i alhora s'haurien d'incloure en la xarxa d'infraestructura verda de la ciutat, donat que són espais que tenen una funció que va més enllà de l'activitat agrícola. Es demana més transparència en la normativa i en la gestió d'aquests. Per altra banda, es considera molt interessant que en el nou PDU es pogués visualitzar el patrimoni dels diferents tipus de teixits urbans, com per exemple el teixit industrial.
   Es valora positivament l'anàlisi tan completa que realitza l'Avanç del PDU i es demana que es posi en valor. 

   Meme_Bcn_Verda


   Meme_Bcn_Energia
  • COHESIÓ SOCIAL I HABITATGE
   Garantir l'accés a l'habitatge és un dels reptes prioritaris. Es proposen diverses mesures per donar resposta a aquesta necessitat: la competència en matèria d'habitatge ha de ser metropolitana per tal de propiciar un equilibri territorial i un reequilibri entre necessitats i oportunitats; revisar la normativa per facilitar la creació de nous habitatges i la rehabilitació dels existents; fomentar l'habitatge cooperatiu; repensar el model d'habitatge amb la finalitat d'assumir les noves realitats socials i demogràfiques actuals; la regulació dels pisos turístics a Barcelona per posar fi a la gentrificació; assegurar percentatges d'habitatge públic de lloguer, com el 30 % de les promocions; la diagnosi de barris vulnerables, i les mesures que cal aplicar.
   Es valora positivament la visió d'un model policèntric. Per potenciar aquestes centralitats, però, no és suficient una bona mobilitat, sinó s'han de garantir elements de cohesió, com el comerç de proximitat, els equipaments i els serveis.
   Hi ha consens sobre el fet d'incorporar l'emergència climàtica i es proposa que el PDU metropolità assumeixi els objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030. En aquesta línia s'han fet algunes propostes a la taula, com incrementar el verd en cobertes i interiors d'illes, la promoció de l'agroecologia, el foment d'activitats econòmiques de proximitat a partir de la regulació de les llicències d'activitats... En definitiva, aquesta sensibilitat té a veure amb la visió sobre el model de ciutat, per exemple la necessitat d'incrementar la densitat de població per reduir els impactes del creixement urbà dispers.
   Una idea bastant compartida és que cal un nou model de governança metropolitana que garanteixi una mirada comuna sobre els reptes del territori. 

   Meme_Bcn_Habitatge
  • MOBILITAT I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
   Es defensa la mobilitat activa i una xarxa d'infraestructures basada en la intermodalitat. Una manera de fomentar aquesta mobilitat activa és a través de la interconnexió dels carrils bici i el passeig marítim del litoral metropolità, incloent-hi zones urbanes, verdes i també els polígons industrials. Un sistema intermodal podria ser amb aparcaments d'intercanvi (park & ride) a l'entrada de Barcelona connectats amb la xarxa de transport públic. També suposa enfortir el transport públic metropolità perquè funcioni amb eficàcia i amb trajectes que responguin a les necessitats reals de la ciutadania. Cal garantir igualment l'accessibilitat en totes les seves perspectives: col·lectius amb diversitat funcional, necessitats horàries...

   Meme_Bcn_Movilitat


   En relació amb el model de desenvolupament socioeconòmic, s'ha produït un debat dels impactes del turisme massiu de Barcelona sobre la vida dels ciutadans i es demana que es reconsideri aquest model que tant caracteritza la ciutat, i que se'n reverteixin les conseqüències negatives.
   El PDU planteja una sèrie d'objectius i caldria disposar d'un pla de seguiment i avaluació dels indicadors per mesurar si la projecció feta és encertada i adequada a les necessitats de la ciutat. 

   Meme_Bcn_ECO
 • Materials relacionats