Participació
en línia

El Pla director urbanístic metropolità (PDU) és l'instrument que ordenarà el territori metropolità en les properes dècades. L'àmbit d'aplicació és l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, els 36 municipis

Amb les teves aportacions volem sumar la visió ciutadana al Pla sobre temes que t'afecten, i per això t'agraïm molt la teva participació.
Aquesta enquesta és un dels instruments a disposició dels ciutadans perquè hi puguin participar.
Les finalitats del Pla són: donar resposta a les necessitats de la població metropolitana d'acord amb les capacitats del territori; definir un model de desenvolupament sostenible, eficient i cohesionat, i integrar la diversitat actual del territori en un projecte comú.
Un cop aprovats els documents de l'Avanç del Pla director urbanístic, s'inicia el període d'informació pública fins el 31 de gener, així com el procés de participació del PDU metropolità per tal de recollir les opinions i propostes de la ciutadania.
No trigaràs més de 5 minuts a respondre.
Els camps marcats amb asterisc són obligatoris
BLOC I

Per començar, i com a valoració general, ens agradaria saber quins són els 3 principals reptes del teu barri i/o municipi segons el teu parer..

Del teu barri

Del teu municipi

BLOC II

L'àrea metropolitana de Barcelona té reptes i oportunitats que són comuns al territori i que a la vegada afecten la nostra vida quotidiana. Per això el PDU treballa en uns propòsits amb la voluntat de donar resposta als reptes socials, econòmics, mediambientals i urbans que ens afecten a tots. Aquests propòsits aborden les següents 6 temàtiques de manera transversal:

  • La mobilitat: mobilitat activa, impacte ambiental, transport públic, vies metropolitanes...
  • Els cicles de matèria i energia: recursos (aigua, energia, residus...), eficiència energètica...
  • El desenvolupament socioeconòmic: competitivitat, logística i infraestructures.
  • La infraestructura verda: espais verds, espais agroforestals i biodiversitat.
  • La cohesió social: habitatge, rehabilitació, equipaments, espai públic i creixement urbà.
  • La governança metropolitana: entorn territorial, cooperació supramunicipal, àmbits d'oportunitat i projectes metropolitans.

L'enquesta està estructurada a partir d'aquestes temàtiques. Trobaràs tres preguntes per a cadascuna de les temàtiques: (A) en relació amb la teva vida quotidiana, (B) de valoració de propostes del Pla i (C) si vols afegir altres propostes.

2. La mobilitat

A. Com et desplaces dins de l'àrea metropolitana (majoritàriament) per anar a...?

Treballar

Comprar

Centre educatiu

Natura

Espais d'oci

Altres

B. Per millorar la connexió entre els municipis metropolitans i entre els municipis i els espais de natura o d'oci, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Incrementar el transport públic

Millorar les carreteres

Fer més carrils bici

Crear itineraris de vianants

Altres

Què faries?

C. Tens alguna altra proposta?

3. Cicles de matèria i energia

A. D'on creus que prové la major part de l'aigua i l'energia que consumeixes?

B. Per augmentar l'abastament del territori metropolità d'aigua i energia, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Introduir nous mecanismes als espais públics que permetin reutilitzar l'aigua de pluja

Afavorir la rehabilitació energètica dels edificis

Protegir les zones humides metropolitanes com rieres, rierols i aqüífers

Augmentar les energies renovables al territori metropolità

Fer que els sòls (parcs, places...) siguin més permeables

C. Tens alguna altra proposta?

4. El desenvolupament socioeconòmic

A. Indica la teva situació laboral i on treballes:

B. En relació amb el desenvolupament socioeconòmic metropolità, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Facilitar una economia diversa: indústria, agricultura, serveis.

Afavorir la capitalitat de Barcelona, amb infraestructures com el port i l'aeroport, que reverteixin en el conjunt de la metròpolis.

Crèixer econòmicament i sosteniblement condicionat als recursos de què disposem

Millorar les infraestructures d'altra capacitat (viàries i ferroviàries)

Millorar la convivència dels usos econòmics i residencials en les zones urbanes on es donen els dos tipus d'activitat

C. Tens alguna altra proposta?

5. La infraestructura verda

A. Indica quins d'aquests espais coneixes i quins has anat alguna vegada:

B. En relació amb la infraestructura verda, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Afavorir la varietat de paisatges: boscos, conreus, espais lliures

Protegir més espais verds de caràcter metropolità

Preservar els terrenys agrícoles i facilitar que n'hi hagi més per afavorir el consum de productes de proximitat

Connectar els espais naturals i millorar l'accés a la natura amb transport públic i itineraris de vianants i bici

Incrementar els espais verds dins de la ciutat i poder disposar de parcs propers a casa, la feina o l'escola

C. Tens alguna altra proposta?

6. La cohesió social

A. De les següents opcions, assenyala les 3 que més s'ajusten a la teva realitat.

B. En relació amb la cohesió social, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Promoure més habitatge assequible

Rehabilitar les edificacions perquè funcionin de manera més eficient energèticament

Fomentar la diversitat d'usos, diferents activitats a la ciutat que fomentin la proximitat (comerç, habitatge, zona verda, equipaments,...) abans que zones especialitzades per a cada ús

Afavorir un espai públic més saludable, amb diferents usos i que faciliti les relacions entre les persones

Augmentar els equipaments i serveis

C. Tens alguna altra proposta?

7. La governança metropolitana

A. Al teu entorn, coneixes alguna zona que tingui problemes urbanístics greus i que necessiti una atenció integral des d'una perspectiva supramunicipal?

B. En relació amb les situacions urbanes que requereixen més governança metropolitana, considero que el Pla hauria de:

Tria les 3 opcions amb les quals estiguis més d'acord i ordena-les de l'1 (màx.) al 3 (mín.) segons la prioritat.

Millorar la connexió de les zones afectades pel tall de grans infraestructures (barris, ciutats, polígons industrials, grans espais oberts)

Reduir els desequilibris entre les zones amb més potencial i les més deprimides del territori metropolità

Abordar de manera intermunicipal els problemes (urbanístics, habitatge, espai públic) del meu entorn

Millorar la connexió i relació del conjunt de l'àrea metropolitana amb el territori que l'envolta

Millorar els enllaços dels grans eixos viaris i ferroviaris perquè siguin més accessibles i eficients per al transport de persones i mercaderies

C. Tens alguna altra proposta?

Tancament

8. Finalment, i segons el teu parer, quin creus que és el repte de futur més important de l'àrea metropolitana de Barcelona?

9. Consideres que hi ha alguna altra qüestió rellevant que no s'ha tractat anteriorment?

Recorda que pots enviar-nos els suggeriments i les opinions que consideris oportuns.
Dades de la persona participant
Moltes gràcies pel teu temps i la teva implicació!
Protecció de dades

Us informem que les vostres dades s’incorporaran a una base de dades responsabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. No se cediran a tercers i, un cop donada resposta, es conservaran per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’AMB. Per a més informació, consulteu la Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A, 08040 Barcelona (Zona Franca), adjuntant una còpia del DNI, o bé a través de la instància genèrica del portal web.