ESTRUCTURA

L'estructura de direcció del PDU metropolità es proposa organitzada en dos nivells: el politicoinstitucional i el tècnic. Aquesta organització garanteix la participació d'una àmplia xarxa d'experts de diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i tècnics de les oficines del PDU i la coordinació política i institucional amb els 36 municipis de l'AMB, la Generalitat i altres institucions.

Estructura

EL PDU S'ESTRUCTURA EN DOS NIVELLS

L'estructura organitzativa del PDU s'organitza en dos nivells:

El politicoinstitucional - Comissió de Govern del PDU

 • Comissió informativa del PDU al Consell Metropolità
 • Comissió de seguiment amb la Generalitat de Catalunya
 • Comissió de relacions amb altres institucions i entitats

El tècnic - Comissió de Direcció Tècnica del PDU

 • Participació tècnica de l'Ajuntament de Barcelona
 • Participació tècnica dels ajuntaments metropolitans
 • Suport tècnic, sectorial i transversalNIVELL POLITICOINSTITUCIONAL


COMISSIÓ DE GOVERN DEL PDU


Es defineix com l'espai de debat estratègic i de presa de decisions respecte de l'orientació i aprovació del pla de treball. Formaran part d'aquesta Comissió 6 representants de la Junta de Govern de l'AMB, considerant la proporcionalitat que correspon a cada grup polític (3 PSC, 2 Entesa, 1 ERC). Igualment, hi participen els ajuntaments metropolitans, amb 11 representants.


COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PDU AL CONSELL METROPOLITÀ


Es defineix com el punt d'informació i trobada del Govern de l'AMB amb representants de tots els grups polítics metropolitans. Presideix aquesta Comissió la persona que ostenta el càrrec vicepresident executiu de l'AMB. Cada grup designa un representant i el secretari general de l'AMB fa les funcions de secretaria d'actes.


COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA


Pel que fa a la coordinació amb la Direcció General d'Ordenació territorial i urbanisme, es manté la coordinació tècnica permanent mitjançant el director de Serveis d'Urbanisme de l'AMB.


COMISSIÓ DE RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS


Diputació de Barcelona, consells comarcals i Govern de l'estat, per temes que afecten àmbits competencials o d'intervenció de cadascuna de les administracions. Altres institucions socials, econòmiques i professionals.NIVELL TÈCNIC


COMISSIÓ DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PDU


Es defineix com l'espai de coordinació dels treballs tècnics i dels processos productius. La seva missió és garantir la coherència i integració del conjunt i el control de qualitat. Informa la Comissió de Govern del PDU. La Comissió està formada pels següents càrrecs:

 • El gerent de l'AMB
 • El director de l'Àrea de Presidència
 • El director de Mobilitat i Transport
 • El director de l'Àrea de Medi Ambient
 • El director de Desenvolupament Social i Econòmic
 • El director de Planificació Estratègica
 • El Grup de Treball Permanent


Dins de la Comissió de Direcció Tècnica del PDU es constitueix un Grup de Treball Permanent amb dedicació plena, que de manera consensuada té la responsabilitat de seguiment i elaboració dels treballs i consecució dels objectius.


PARTICIPACIÓ TÈCNICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA


Sense perjudici de les prerrogatives que estableix la Carta municipal de Barcelona, es constitueix una comissió de treball específica entre l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per al seguiment tècnic dels treballs de redacció del PDU metropolità.


PARTICIPACIÓ TÈCNICA DELS AJUNTAMENTS METROPOLITANS


S'estableix la participació tècnica continuada dels municipis de l'AMB, sigui directament o per mitjà de subcomissions que s'organitzen pels àmbits territorials. Cadascun dels municipis de manera individualitzada i/o per àmbits territorials nomena un representant tècnic com a referent per participar en els treballs d'aquesta comissió.

SUPORT TÈCNIC, SECTORIAL I TRANSVERSAL


S'estableix la interacció contínua al llarg dels treballs de redacció del Pla amb els mitjans propis de l'AMB: Observatori Metropolità de l'Habitatge, Barcelona Regional i l'IERMB, per fer aportacions específiques del seu àmbit de coneixement en la formulació dels documents del Pla. En el mateix sentit s'estableixen espais de cooperació tècnica sectorial, temàtica i/o transversal amb altres institucions, organismes o entitats especialitzats en matèries concretes que necessitin aportacions específiques.