Metabolisme urbà

REPENSAR LA CIUTAT SEGONS LES LLEIS PRÒPIES DE L'ECOLOGIA

REORDENAR EL TERRITORI PER REDUIR ELS IMPACTES NEGATIUS

OPTIMITZAR L'APROFITAMENT DE RECURSOS I MILLORAR-NE L'EFICIÈNCIA

Infraestructura verda

RECONÈIXER I PLANIFICAR LA INFRAESTRUCTURA VERDA COM A SISTEMA UNITARI I VERTEBRADOR DE LA METRÒPOLIS

APROPAR ELS VALOR ECOLÒGICS, SOCIALS I PRODUCTIUS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA A LES PERSONES

Mobilitat sostenible

GARANTIR UNA ACCESSIBILITAT DE PROXIMITAT EQUITATIVA PER A TOTS ELS CIUTADANS

INTEGRAR, VERTEBRAR I RECUPERAR L'ESPAI URBÀ PER AL CIUTADÀ

CARTOGRAFIES INTERACTIVES

Constel·lació de centres

REFORÇAR EL CARÀCTER POLICÈNTRIC DE L'ESTRUCTURA METROPOLITANA

MILLORAR LES CENTRALITATS EXISTENTS I PREVEURE NOVES ÀREES DE CENTRALITAT I INNOVACIÓ

Àrees especialitzades d'activitat econòmica

INTEGRAR LES ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL SEU ENTORN URBÀ I AMBIENTAL

MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES ÀREES D'ACTIVITAT ECONÒMICA

Teixits residencials

MILLORAR LA INTEGRACIÓ DELS TEIXITS RESIDENCIALS EN EL CONTEXT AMBIENTAL I SOCIAL METROPOLITÀ

EQUILIBRAR ELS VALORS DELS TEIXITS RESIDENCIALS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS