COHESIÓ SOCIAL

Una mirada social i morfològica en el context de l'àrea metropolitana mostra l'estreta relació entre la forma dels barris i les ciutats i la cohesió social. Aquesta relació ha de ser molt present en les propostes del PDU per tal de consolidar el dret a la ciutat i a l'habitatge.

  • On som?
    Tot i que la societat actual accepta el valor de la diferència i de la diversitat, la segregació a les ciutats és encara molt present. Existeix clarament una concentració de la població per raó del seu origen, religió, i especialment capacitat econòmica.

    La desigualtat social, l'emergència d'habitatge i la pobresa, agreujades notablement per l'increment de l'atur i les limitacions del sistema de protecció social durant els darrers anys han revertit un llarg procés de cohesió social iniciat amb la recuperació dels ajuntaments democràtics.

    Des de la planificació urbanística es pot incidir en determinats aspectes per reduir la desigualtat com garantir la proximitat als equipaments bàsics, als espais lliures de qualitat i en proximitat, i a l'habitatge.
  • Cap a on anem?
    El planejament urbanístic ha de garantir el dret a l'habitatge, i a la ciutat per mitjà de la creació de continuïtats entre barris que eliminin les barreres físiques i psicològiques, la consolidació d'espais de relació que fomentin la cooperació ciutadana (com per exemple posant en valor els parcs de vora entre ciutat i medi natural als barris més perifèrics) i el foment de l'urbanisme amb perspectiva de gènere.

CONSOLIDAR EL DRET A LA CIUTAT

CONSOLIDAR EL DRET A L'HABITATGE