CONNECTIVITAT VIÀRIA I TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES

Es mostren els elements de la xarxa viària i dels transport ferroviari de mercaderies, junt amb la diagnosi dels nivell de servei als teixits industrials.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.V.07 Connectivitat viària i transport ferroviari de mercaderies", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Font:
ATM (2015) Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 2013-2018 i de dades de l'OPEN STREET MAP i de la DG DEL CADASTRO (2017)