CONNECTIVITAT VIÀRIA I TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES

Es mostren els elements de la xarxa viària i dels transport ferroviari de mercaderies, junt amb la diagnosi dels nivell de servei als teixits industrials.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.V.07 Connectivitat viària i transport ferroviari de mercaderies", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Llegenda
Font:
ATM (2015) Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 2013-2018 i de dades de l'OPEN STREET MAP i de la DG DEL CADASTRO (2017)