INTENSITAT FUNCIONAL DELS TEIXITS URBANS

Es presenta el nivell d'intensitat dels diferents teixits que componen la metròpolis.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.V.03 Intensitat funcional dels teixits urbans", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Font:
A partir de dades de la DG DEL CATASTRO (2017) i de la GENERALITAT DE CATALUNYA (2017) Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim especial de Treballadors Autònoms del segon trimestre de 2017.

Nota:
El resultat es representa a nivell de parcel·la però tenint en compte, no només les dades de la pròpia parcel·la, sinó també les de l'entorn proper; aquelles parcel·les a menys de 8 minuts caminant.

Teixit residencial:
Es considera teixit residencial aquell que el 60% de la superfície construïda correspon a l'ús residencial.

Teixit d'activitat econòmica:
Es considera teixit econòmic quan el sostre construït d'ús residencial és inferior al 60%.