TEIXITS RESIDENCIALS

Mapa informatiu que mostra els diferents teixits residencials en funció de les seves característiques morfològiques.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "I.11.2 Teixits residencials", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa d'informació és de caràcter indicatiu i mostra la realitat existent.
Llegenda