L'elaboració del PDU

El Pla director urbanístic metropolità és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.

L'elaboració del PDU
L'Àrea Metropolitana de Barcelona està redactant el Pla director urbanístic metropolità (PDU), en compliment de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, que li atorga les competències urbanístiques per establir les principals línies de desenvolupament en matèria urbanística sobre el  territori metropolità, que està format per 36 municipis.

L'aprovació del PDU donarà pas a la substitució del Pla General Metropolità (PGM), vigent des del 1976, que abasta 27 municipis i que, juntament amb els planejaments generals dels 9 municipis restants, ha permès construir les ciutats que tenim avui en dia. Després de 40 anys i més d'un miler de modificacions del PGM, les necessitats actuals de la societat i el territori demanen enfocar d'una altra manera el planejament urbanístic. Rehabilitar la ciutat ja construïda, atendre la diversitat dels espais oberts i els requeriments mediambientals i posar el focus en les necessitats de les persones són alguns dels principals objectius del PDU metropolità.

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model clarament participatiu en el desenvolupament dels plans urbanístics, que prioritza tant la informació sobre els treballs de documentació i anàlisi com la participació activa en les diferents fases del procés. Amb aquest objectiu, l'Avanç del PDU, que va ser aprovat el 26 de març de 2019, incorpora el programa de participació ciutadana on s'exposa com hem entès la participació des de l'inici de la redacció del Pla, detalla les accions dutes a terme i defineix el marc de col·laboració amb els diferents agents que prendran part en la redacció del Pla en totes les etapes de tramitació.

El PDU metropolità comporta un procés de reflexió global sobre els diferents escenaris i reptes a què s'enfronta la metròpolis que es projecten a mitjà i llarg termini. Aquest procés, alhora, ha de revertir en la millora de la qualitat dels entorns urbans més propers; davant d'una pandèmia com la COVID-19, eines com el PDU metropolità prenen especial rellevància, en tant que propicien el marc on repensar de manera conjunta un model territorial comú i els criteris per aconseguir uns entorns pròxims de qualitat.

Podem dir, doncs, que el Pla se situa a cavall de dues lògiques i dues escales de treball molt diferents, que han condicionat tant la perspectiva amb què s'han definit els objectius i les àrees de treball del Pla en si mateix, com la filosofia amb què s'ha dissenyat el procés de participació que ha acompanyat l'Avanç del Pla. 

PROCÉS DE TRAMITACIÓ DEL PLA

Calendar

Pel que fa a l'aprovació de les successives fases d'elaboració del PDU metropolità, i en compliment de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'aprovació inicial i l'aprovació provisional correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i l'aprovació definitiva al titular del departament de l'administració de la Generalitat competent en la matèria.

En paral·lel, el procés de tramitació preveu dues fites clau en què els documents urbanístics han de ser exposats al públic: quan s'aprova l'Avanç del Pla, i la que es produirà posteriorment, un cop aprovat inicialment el document del PDU.

La primera de les fases d'exposició pública es va iniciar amb la publicació de l'Avanç del Pla el 26 març del 2019, que constitueix la primera gran fita en la redacció del PDU metropolità, perquè estableix les bases del que seran les futures propostes del Pla. Aquest període d'informació es va estendre fins el 31 de gener, i va anar acompanyat d'un extens procés participatiu obert a la ciutadania. 

Tot i així, com dèiem abans, per aconseguir que els ciutadans i els diferents agents s'hi impliquin activament i prenguin consciència dels grans reptes globals a què s'enfronta el territori, és necessari incorporar diferents estratègies d'activació dirigides a públics diversos, a diferents escales i, sobretot, que vagin més enllà dels períodes d'informació pública establerts i que acompanyin totes les fases del Pla.

Amb aquest enfocament s'han dut a terme els treballs de redacció del PDU metropolità, i a continuació us presentem, breument, les principals accions desenvolupades en cadascuna de les fases d'elaboració del Pla. Les podeu trobar explicades amb més detall al "Programa de participació" que acompanyava l'Avanç. 
 • GENERACIÓ DE CONEIXEMENT
  En aquesta fase, l'AMB va organitzar sis workshops,  on es generaven espais de treball al voltant de temàtiques territorials diverses. Aquestes jornades s'estructuraven a través de ponències de professionals experts en la matèria i taules de debat posteriors.  

  Amb una síntesi sobre els principals resultats de cadascuna de les jornades, es van publicar els primers números de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que des de llavors dona suport a la difusió de continguts del Pla. Actualment la col·lecció ja té 17 números, l'últim del quals és una síntesi de l'Avanç del Pla. 

  Aquesta fase va culminar amb l'exposició "Metròpolis Barcelona", que va mostrar la realitat del territori metropolità des de tres perspectives: el passat, el present i el futur. 

  Workshop
 • AVANÇ DEL PDU
  REDACCIÓ DE L'AVANÇ DEL PDU 

  El 2016 es constitueix el Servei de Redacció del Pla Director, i s'inicien els treballs de redacció de l'Avanç del Pla en dues etapes:

  La primera etapa es va desenvolupar entre el 2016 i el 2017. En aquesta fase s'assenten les bases de la futura proposta de l'Avanç del PDU i es plantegen dos grans objectius: elaborar les directrius urbanístiques principals amb experts provinents del món acadèmic, professional i institucional, a través de taules temàtiques de debat, , i definir les eines de governança i l'estructura participativa per a la redacció del Pla, que van quedar recollides al Document de bases.

  Al llarg de la segona etapa, entre el 2017 i el 2018, s'elabora la diagnosi compartida del PDU metropolità i es concreta la proposta de l'Avanç del Pla. Periòdicament, els treballs tècnics de l'equip de redacció del Pla es compartien amb els diferents agents que constituïen els espais de participació definits al Document de bases elaborat a la fase anterior. D'aquesta manera, es va arribar a un elevat consens entre l'AMB i els òrgans de seguiment del Pla, que va ajudar a assolir l'aprovació del document. 

  És també en aquesta fase on es redacta el procés de participació ciutadana, que és el full de ruta de la participació al llarg de tot el procés del PDU i que garanteix el dret de la ciutadania a estar-ne informada en tot moment." 
  Comissió tècnica

  APROVACIÓ DE L'AVANÇ DEL PDU METROPOLITÀ

  El Consell Metropolità va aprovar la publicació de l'Avanç del Pla el 26 de març del 2019

  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANÇ DEL PDU

  El 26 de març del 2019, el Consell Metropolità va aprovar l'Avanç del Pla, i amb la publicació oficial es va iniciar un període d'informació pública –desenvolupat durant 9 mesos i que va cloure el 31 de gener del 2020–, en què es permet accedir i examinar els documents i formular suggeriments per escrit i previ registre de la comunicació. 

  Ara bé, també era molt important que el contingut fos debatut àmpliament per tal d'incorporar visions dels ciutadans, i és per això que aquesta etapa va anar acompanyada d'un ampli procés de participació ciutadana, en el marc del qual s'han desenvolupat diferents accions que han propiciat una participació amb diferents graus d'implicació. 

  Per tal de recollir aportacions que sumessin altres visions al Pla, l'AMB –que liderava el procés– va definir les estratègies i els espais de participació en col•laboració estreta amb els ajuntaments metropolitans –com a responsables del document i coneixedors dels actors locals que podien ser clau per al procés– i les institucions públiques o privades amb capacitat de canalitzar el discurs d'un grup ampli d'actors amb interessos comuns, com ara els col·legis professionals o l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). A més, com que s'ha desplegat en diferents espais de treball, s'ha consolidat una nodrida xarxa d'experts que constitueixen la base tècnica i política necessària per a la redacció del Pla.
  En total, s'han rebut 2.677 aportacions, que l'equip tècnic del Pla ha analitzat conjuntament per avaluar-ne la relació amb les principals temàtiques de treball, els objectius de l'Avanç del Pla i els principals elements de proposta. Per saber quines metodologies i estratègies participatives s'han desenvolupat per recollir aportacions i quins resultats hem obtingut, aquí t'ho expliquem.

   Sessió del procés de participació
 • DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ INICIAL
  REDACCIÓ DEL DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ INICIAL

  Actualment, el Servei de Redacció del Pla Director està elaborant el document que haurà de ser aprovat inicialment, on s'hi sumaran les propostes de tècnics i, fins on sigui possible, els coneixements, les sensibilitats i els punts de vista que la ciutadania i les institucions més properes al territori han aportat al llarg del període anterior.

  APROVACIÓ INICIAL

  En compliment de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PDU APROVAT INICIALMENT

  En compliment de la legislació urbanística vigent, un cop el PDU metropolità sigui aprovat inicialment, s'obrirà un nou període d'informació pública per tal de recollir al·legacions al Pla. Es preveu que aquest període vagi acompanyat d'un procés de participació ciutadana. 
 • DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL
  REDACCIÓ DEL DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL

  Durant aquest període es redactarà el document del PDU metropolità que incorporarà les modificacions corresponents, fruit de les al•legacions rebudes durant el període d'informació pública anterior.

  APROVACIÓ PROVISIONAL

  En compliment de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'aprovació provisional del Pla director urbanístic metropolità correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 • APROVACIÓ DEFINITIVA
  Un cop aprovat definitivament el Pla, s'elaborarà el Text refós del document per a la seva publicació als butlletins oficials corresponents.