CONNECTIVITAT VIÀRIA I TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES

Es mostren els elements de la xarxa viària i dels transport ferroviari de mercaderies, junt amb la diagnosi dels nivell de servei als teixits industrials.

Llegenda
Font:
ATM (2015) Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 2013-2018 i de dades de l'OPEN STREET MAP i de la DG DEL CADASTRO (2017)