Franja de contacte

Àmbit 4 – B-30 corredor del Vallès
Sant Cugat del Vallès – Rubí │ Nus B-30 Hospital General
Equip: BALBINA MATEO SEGURA + JAUME MARLÈS MAGRE + PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA CIVIL SL

El nou parc de l'Argilera és l'espai connector que relaciona les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès. L'ordenació urbana es planteja fragmentada, seguint la lògica dels teixits urbans existents i inclou diferents usos i densitats. Els nous teixits urbans i les estacions intermodals s'articulen a través del parc de l'Argilera. Tot i que hi ha una distància considerable entre els espais intermodals, es destaca el recorregut que els connecta perquè posa en valor la zona humida dels Alous, com a nova centralitat ecològica metropolitana.


Es valora que la proposta assumeix la fragmentació dels teixits urbans i reconeix els corredors verds característics del Vallès, per prioritzar-los com a connectors ecològics i socials i fer més permeables les infraestructures viàries. Franja de contacte és la proposta destacada de l'àmbit 4, però el jurat també ha valorat l'esforç de definir un intercanviador i el tractament ambiental de les rieres en les propostes Frontissa productiva, en segon lloc, i Dues continuïtats, en tercera posició.

Materials relacionats: