ORGANITZACIÓ

L'estructura participativa està composta per tres esferes: la institucional, que incorpora agents que pertanyen a administracions públiques dels àmbits local, metropolità, autonòmic i estatal; la tècnica, que inclou representants dels municipis metropolitans i d'altres àmbits sectorials, i la ciutadania, que inclou el mapa d'agents de la societat civil per a l'elaboració del Pla.

ORGANITZACIÓ
La redacció del Pla ha de ser el resultat d'un procés transparent i de fàcil traçabilitat. És per això que el treball tècnic s'ha fet des d'un bon inici en col·laboració estreta amb actors externs a la mateixa AMB, que sumen les seves capacitats i el seu coneixement. Es reforça així la vocació del PDU de ser un document obert i elaborat amb la participació activa d'agents diversos.
Les principals comissions o grups de treball són:

INSTITUCIONAL

Espais de participació en què es debat l'orientació dels treballs i es posen en consonància les decisions tècniques amb les voluntats polítiques existents en cada moment, en exercici de la responsabilitat dipositada per la ciutadania en els seus representants electes.

Comissió de Govern del PDU

Es l'espai de debat estratègic i de presa de decisions respecte de l'orientació i l'aprovació del pla de treball. Formaran part d'aquesta Comissió 6 representants de la Junta de Govern de l'AMB, considerant la proporcionalitat que correspon a cada grup polític. Igualment, hi participen els ajuntaments metropolitans, amb 11 representants. Consulta els representants que formen part d'aquesta comissió.

Comissió Informativa del PDU al Consell Metropolità

És el punt d'informació i trobada del Govern de l'AMB amb un representant de tots els grups polítics metropolitans. Consulta els representants que formen part d'aquesta comissió.

Comissió Executiva amb la Generalitat de Catalunya

Serà l'espai de trobada entre el Govern de l'AMB i la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

Comissió de Relacions amb Altres Institucions

Seran espais de trobada entre representants de l'AMB i representants d'altres administracions públiques amb competències sobre els temes que s'aborden al PDU, com per exemple la Diputació de Barcelona, administracions de l'estat, entre d'altres.
NIVELL TÈCNIC
Les comissions tècniques orienten i validen el treball de l'equip de redacció del Pla des de l'òptica tècnica i professional en les diferents matèries i camps d'actuació.

Comissió de Direcció Tècnica del PDU
Espai de coordinació dels treballs tècnics i dels processos productius. La seva missió és definir i validar les línies estratègiques de treball que l'equip desenvolupa. Consulta els membres que formen part d'aquesta comissió.

Comissió Tècnica dels Ajuntaments Metropolitans
Espai on s'estableix la participació tècnica continuada dels municipis de l'AMB per mitjà de subcomissions que s'han organitzat en quatre grans àmbits territorials –seguint la lògica de la Comissió de Govern– per poder treballar de manera més propera la concreció sobre els territoris dels temes abordats: Àmbit Delta-Llobregat, Àmbit de la Vall Baixa – Ordal, Àmbit del Vallès - Barcelonès Nord, Àmbit de Barcelona. Consulta els membres que formen part d'aquestes comissions.

Comissió Tècnica de Treball amb la Generalitat de Catalunya
Espai de cooperació entre la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB i les diferents àrees de la Generalitat de Catalunya, coordinades a través de la Direcció General de Serveis d'Urbanisme, per coordinar les qüestions tècniques de les quals ambdues institucions tenen competències. Consulta els membres que formen part d'aquesta comissió.

Comissions de caire tècnic, sectorial i transversal
S'establiran espais de cooperació tècnica sectorial, temàtica o transversal amb altres institucions, organismes o entitats especialitzats en matèries concretes que puguin fer aportacions específiques en el seu àmbit de coneixement.

NIVELL CIUTADÀ
El Programa de participació ciutadana concreta el mapa d'agents que cal incorporar a les estructures participatives estables de debat, reflexió i proposta del PDU. Aquest mapa d'agents cal que sigui el més representatiu possible de la societat metropolitana. En aquest sentit, té en compte qüestions d'edat, per vincular els diferents moments del cicle de vida de les persones; paritat en qüestions de gènere, i diversitat pel que fa als àmbits o els sectors d'on provenen, així com l'origen públic o privat dels seus interessos.

L'objectiu d'incorporar aquest nivell de participació és el de sumar els suggeriments provinents de la ciutadania, experta coneixedora dels entorns urbans on es mou per viure i treballar, i contrastar les seves percepcions amb les valoracions tècniques que es fan des de l'equip de redacció del Pla.