Institucions públiques

Les comissions tècniques i polítiques són espais de col·laboració en els quals es debat l'orientació dels treballs de redacció del Pla i es posen en consonància les decisions tècniques amb les voluntats polítiques de cada moment, en exercici de la responsabilitat dipositada per la ciutadania en els seus representants electes.

Institucions públiques

Les comissions previstes dintre d'aquest espai de participació es constitueixen a mesura que s'elaboren les diferents fases de redacció del Pla, d'acord amb el Document de base per a la redacció del PDUM inclòs al Programa de participació ciutadana de l'Avanç del Pla. 

 • Comissions polítiques

  Comissió de Govern del PDUM (Consulta els seus representants)

  És l'espai de debat estratègic i de presa de decisions respecte de l'orientació i l'aprovació del pla de treball per part de 6 representants de la Junta de Govern de l'AMB, considerant la proporcionalitat que correspon a cada grup polític. Igualment, hi participen 11 representants d'ajuntaments metropolitans. 

  Comissió Informativa del PDUM al Consell Metropolità (Consulta els seus representants)

  És el punt d'informació i trobada del Govern de l'AMB i compta amb un representant de cadascun dels grups polítics metropolitans.  

  Comissió Executiva amb la Generalitat de Catalunya

  Serà l'espai de trobada entre el Govern de l'AMB i la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.

  Comissió de Relacions amb Altres Institucions

  Seran espais de trobada entre representants de l'AMB i representants d'altres administracions públiques amb competències o capacitat d'actuació sobre els àmbits temàtics que s'aborden al PDUM.

 • Comissions tècniques

  Comissió de Direcció Tècnica del PDUM (Consulta els seus representants)

  Espai de coordinació dels treballs tècnics i dels processos productius. Té la missió de definir i validar les línies estratègiques de treball que l'equip desenvolupa.

  Comissió Tècnica dels Ajuntaments Metropolitans (Consulta els seus representants)

  Espai on s'estableix la participació tècnica continuada dels municipis de l'AMB per mitjà de subcomissions que s'han organitzat en quatre grans àmbits territorials —seguint la lògica de la Comissió de Govern— per poder treballar de manera més propera la concreció sobre els territoris dels temes abordats: Àmbit Delta-Llobregat, Àmbit de la Vall Baixa – Ordal, Àmbit del Vallès - Barcelonès Nord, Àmbit de Barcelona.

  Comissió Tècnica de Treball amb la Generalitat de Catalunya (Consulta els seus representants)

  Espai de cooperació entre la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB i les diferents àrees de la Generalitat de Catalunya, coordinades a través de la Direcció General de Serveis d'Urbanisme, per coordinar les qüestions tècniques sobre les quals ambdues institucions tenen competències.

  Comissions de caire tècnic, sectorial i transversal

  S'establiran espais de cooperació tècnica sectorial, temàtica o transversal amb altres institucions, organismes o entitats especialitzats en matèries concretes que puguin fer aportacions específiques en el seu àmbit de coneixement.