MÈTODE

La metodologia desenvolupada al llarg del procés de redacció del PDU metropolità es caracteritza per tres elements: la generació de coneixement, l'estructuració i la jerarquia del procés de redacció, i la participació de més de 400 experts de diverses disciplines.

Jardins AMB

ANTECEDENTS:


L'AMB es constitueix com a administració pública metropolitana el  21 de juliol del  2011, quan el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Llei 31/2010. Aquesta nova administració pública metropolitana substitueix les tres entitats vigents fins l'any 2011: la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Entitat del Medi Ambient i l'Entitat Metropolitana del Transport, i racionalitza i simplifica la governança metropolitana amb la creació d'una única administració.

En matèria d'urbanisme segons la Llei 31/2010 les competències són:
 • La redacció, aprovació inicial i provisional del PDU metropolità.
 • L'aprovació inicial i provisional de les modificacions de planejament general d'àmbit supramunicipal.
 • L'aprovació inicial i provisional dels plans especials de protecció del sòl no urbanitzable.
 • La redacció dels informes preceptius i vinculants per a les llicències provisionals.

Caldrà el desenvolupament d'aquestes actuacions tot considerant:
 • L'encaix del PDU metropolità en les determinacions establertes pel Pla territorial metropolità.
 • La tramitació d'acord amb la Llei d'urbanisme del Procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària.
 • La redacció de la Memòria participativa, de la Memòria social i de l'Estudi econòmic i financer

L'urbanisme dels municipis ha estat regit pel PGM en vigència des de l'any 1976. És una eina que ha servit als poders públics, als agents econòmics i a la societat civil per modernitzar la metròpolis barcelonina i el seu complex sistema territorial, i per impulsar la seva transformació urbana i social.EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PDU METROPOLITÀ

FASE 1. Recull de coneixement i interpretació dels nous paradigmes urbanístics (2013-2015).
 • Desenvolupament de workshops.
 • Publicació de la col·lecció Quaderns PDU_metropolità.
 • Realització de l'exposició "Metròpolis Barcelona".
 • Publicació del catàleg de l'exposició.

FASE 2. Avanç del PDU com a hipòtesi per a la discussió (2016-2018).

 • Desenvolupament de les taules temàtiques de redacció.
 • Desenvolupament d'eixos i unitats geogràfiques territorials.
 • Interpretació i integració de plans metropolitans en curs.
 • Reajustament del planejament urbanístic metropolità vigent.

FASE 3. Redacció definitiva del PDU

ESTRUCTURA


L'estructura de Direcció del PDU metropolità, es proposa organitzada en dos nivells, el politicoinstitucional i el tècnic. Aquesta organització garanteix la participació d'una àmplia xarxa d'experts de diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i tècnics de les oficines del PDU i la coordinació a escala politicoinstitucional amb els 36 municipis de l'AMB, la Generalitat i altres institucions.