Taules temàtiques

En el marc del procés de redacció del PDU, s'organitzen les taules temàtiques de redacció, un cicle de debats i l'elaboració d'estudis de caire transversal, amb l'objectiu que un grup pluridisciplinari de més de 330 experts col·laborin en la formulació d'un document de directrius urbanístiques, consensuat i de síntesi, des de diferents aproximacions.

Taules temàtiques
 • Metabolisme urbà i serveis

  La ciutat com a ecosistema dels fluxos de matèria i d'energia, dels efectes del metabolisme urbà sobre el territori i la societat, i, sobretot, dels impactes ambientals que provoquen. Es reflexiona sobre l'evolució del sistema d'infraestructures d'aprofitament de recursos, la resiliència al canvi climàtic i l'eficiència dels processos metabòlics de la metròpolis.

 • El paisatge de la metròpolis: ecologia, lleure i producció

  La xarxa d'espais oberts metropolitans representen el 52% del territori metropolità i tenen un gran valor ambiental. En aquesta taula s'ha posat en valor la diversitat funcional i tipològica dels espais oberts des del conjunt de la infraestructura verda com a sistema vertebrador de la metròpolis.

 • Mobilitat sostenible i infraestructures de transport

  La mobilitat: els reptes i oportunitats per integrar les grans infraestructures del transport, per fer un model de mobilitat més sostenible i una gestió de les xarxes de transport públic més eficients, fent el territori més accessible per a vianants i bicicletes.

 • Àrees de centralitat i innovació

  La metròpolis entesa com una constel·lació de centres, ens permet articular els teixits urbans amb relació a la xarxa de transport públic. S'han estudiat les centralitats existents i projectat possibles noves centralitats per estructurar els espais de caràcter divers amb valors de significació, mixtura d'activitats i alt grau d'accessibilitat.

 • Activitat econòmica en polígons

  Quin rol estratègic tenen les àrees especialitzades? Com millorem la competitivitat dels teixits industrials? Regenerar els teixits industrials i readaptar les noves formes de l'activitat econòmica amb el seu entorn urbà, ambiental i social són alguns dels temes prioritaris que s'han estudiat des de la taula d'àrees d'activitat econòmica.

 • Teixits residencials d'alineació

  La forma dels diversos teixits residencials d'alineació a carrer determina les característiques espacials, ambientals i socials i en conseqüència incideix en la qualitat de vida de les persones. En aquest grup s'han analitzat 14 tipologies per reequilibrar les condicions de qualitat de vida.

 • Creixements en bloc

  En aquesta taula es parla de les necessitats actuals dels creixements en bloc dels polígons d'habitatge i oportunitats per millorar-ne la integració, sostenibilitat i habitabilitat.

 • Urbanitzacions disperses

  A la metròpolis existeixen 124 urbanitzacions disperses, construïdes als anys seixanta. Cal millorar les seves condicions urbanes per millorar la qualitat de vida dels residents.