Perspectiva de gènere al PDU

Estudi sobre la incorporació de la perspectiva de gènere al PDU metropolità

Es presenta l'estudi que sintetitza la incorporació de la perspectiva de gènere

Aquest assessorament ha tingut dues grans vessants. D'una banda, un recull de casos de referència per a la incorporació d'aquesta perspectiva en la planificació urbana i, de l'altra, un treball conjunt amb els diferents equips tècnics que estan redactant el Pla per tal d'avaluar els objectius i les estratègies proposades i fer recomanacions per millorar-ne la incidència.

El treball col·lectiu s'ha dut a terme per mitjà de jornades explicatives, entrevistes i tallers per reforçar i incorporar la perspectiva de gènere a les propostes del Pla, i giraven a l'entorn de tres temes principals: l'equitat, que ha d'atendre les diferents necessitats de la població en la seva vida quotidiana; la seguretat, que pot millorar atenent a la configuració física i social de l'espai, i la corresponsabilitat de cures, que permet la conciliació, l'autonomia i el desenvolupament personal.

L'estudi realitzat també ha treballat en la definició de mecanismes per incorporar la paritat, la interseccionalitat i la inclusivitat tant en el procés de redacció del Pla com en els processos de participació que l'acompanyen.

Els objectius i criteris que ja s'esbossaven al document de l'Avanç del Pla partien d'una concepció de l'urbanisme des d'una visió ecofeminista que posa la vida al centre de la planificació. Ara, a més, el nou document per a l'aprovació inicial incorporarà de manera transversal les principals conclusions de l'estudi i farà una avaluació específica de les principals línies de proposta, per tal de garantir que s'hi incorpora la perspectiva de gènere.