Projecte RiConnect, URBACT

URBACT

El 30 i el 31 de gener es van celebrar a Manchester les jornades finals de la fase 1 del projecte RiConnect, dins el programa europeu URBACT, liderat per l'AMB

Transport for Greater Manchester (TfGM) va acollir la reunió per acabar de definir, conjuntament amb les vuit àrees metropolitanes de la xarxa RiConnect, els diferents temes que es tractaran, així com concretar els vuit plans d'acció integral que es desenvoluparan durant la segona fase.

La xarxa RiConnect, sota el lema "Rethinking infrastructures", tractarà els temes següents:
  • Reorganitzar els fluxos: l'espai disponible per moure's a la metròpolis és limitat, i actualment se'n destina una gran part al vehicle privat. Es proposa reorganitzar els fluxos per repartir l'espai de manera més equitativa: reforçar els modes de transport més sostenibles per maximitzar els fluxos de persones i l'eficiència de la mobilitat.
  • Integrar les infraestructures: les infraestructures de mobilitat s'han instal·lat seguint els requeriments dels vehicles, molt sovint sense tenir en compte el territori, on han generat fragmentacions, discontinuïtats i espais de baixa qualitat urbana. Cal integrar les infraestructures a partir del redisseny de l'entorn proper i la recuperació de les connexions transversals, sense oblidar l'herència patrimonial que aquestes infraestructures tenen en l'imaginari col·lectiu.
  • Planificar els teixits: el model de mobilitat privada ha suposat una suburbanització a base d'àrees monofuncionals desconnectades. La xarxa proposa repensar les infraestructures per aconseguir una metròpolis de distàncies curtes on persones, serveis, equipaments, espais oberts, llocs de treball i portes del transport públic siguin propers entre si. Les estratègies es focalitzaran a intensificar les zones d'alta accessibilitat i aprofitar el canvi de caràcter de les infraestructures per desbloquejar nous desenvolupaments i zones de regeneració urbana.
  • Incorporar funcions ecosistèmiques: les infraestructures generen externalitats en el nostre ecosistema, des de la fragmentació del territori fins a la pol·lució causada pels vehicles que hi circulen. Ara bé, aquestes infraestructures també representen una gran oportunitat: no només poden ser neutres, sinó que poden tenir un paper proactiu per revertir aquestes disfuncions. La renaturalització de les infraestructures per millorar el medi ambient, així com l'assumpció de funcions metabòliques, són noves demandes que es poden abordar des de les infraestructures. 

La xarxa vol aprofundir en tots aquests temes i abordar els reptes i les problemàtiques amb plans d'acció integral des de diferents perspectives. L'intercanvi de coneixement ha d'afavorir l'assoliment dels reptes del segle XXI a partir d'una aproximació integral, transversal, participativa i coordinada. Treballem per seguir avançant en la millora de les metròpolis europees!

Enllaços relacionats