Màrius Navazo Lafuente

Geògraf
Màrius Navazo Lafuente
És geògraf i la seva activitat professional s'ha desenvolupat entorn l'ordenació del territori i la planificació urbana, sempre des de la perspectiva de la mobilitat i les infraestructures de transport. Ha treballat tant des de l'àmbit privat com des de l'administració de la Generalitat de Catalunya, on va participar en diferents plans sectorials (Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya), plans territorials i plans de mobilitat. Com a consultor, ha elaborat diferents plans de mobilitat urbana, plans directors de bicicletes i vianants, camins escolars, disseny de carrils bici, així com també ha assessorat en la redacció de textos normatius.