Sebastià Grau Ávila

Advocat Secretari (fins febrer 2019). AMB
Sebastià Grau
Llicenciat en Dret per la UB 1972.
Diplomat Tècnic Urbanista per l'INAP Madrid 1982.
Cap de Servei de Planejament Urbanístic de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1979-1982).
Cap de Servei de Secretaria General de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1082-1999).
Secretari general accidental de la Mancomunitat de Municipis de l'ÀMB i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
President de l'Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes (fins 2015) i actualmente vocal de la seva Junta Directiva.
He participat en els procesos de planejament i gestió del Pla General Metropolita des de la Corporació Metropolitana de Barcelona i actualmente l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Professor associat de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la UB (1980-1990). Professor de l'INAP -Madrid i EAP Cat.